ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในประเทศไทยมีมาก  โดยเฉพาะจากแหล่งชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม  มีทั้งขยะเปียก  ขยะแห้ง  ขยะติดเชื้อ  ขยะจากการเกษตร  ขยะจากการก่อสร้าง โลหะอันตรายและสิ่งปฏิกูลจากมูลสัตว์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้นำพามาซึ่งมลภาวะของโลก