คำถามการสอบชุดวิชาวิธีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กำหนดส่ง 15 สิงหาคม 2549 ในชั้นเรียนบนบลอก

การสอบวัดความรู้ ภาคทฤษฎี

1.ให้นักศึกาอ่านเอกสารคำสอน บทที่1-16 และงานวิจัยฉบับเต็ม 1 เรื่อง

2.ตอบคำถาม  ตอนที่1-2-3 รายข้อ พร้อมอ้างอิงหน้า

3.ส่งกระดาษาคำตอบทาง online บนบลอกในวันที่ 15 สิงหาคม 2549

 ชิ้นงานที่ใช้วัดความสามารถทางวิจัย

1. เสนอกรอบความคิดการวิจัย ด้วยแบบฟอร์ม 02

     (เขียนบทที่1 ของรายงานการวิจัย ติวครั้งที่1  30กค49)   

2.เสนอกรอบการทบทวนวรรณกรรม ด้วยแบบฟอร์ม 03

     (เขียนบทที่2 ของรายงานการวิจัย ติวครั้งที่2  6สค49) 

     ขอบเขตหนังสือ  ฐานข้อมูล  งานวิจัย  รวมแล้ว 20 เรื่อง

3.เสนอแบบแผนการวิจัย ด้วยแบบฟอร์ม 04

    (เขียนบทที่3 ของรายงานการวิจัย ติวครั้งที่3  13สค49)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549ความเห็น (0)