"การวิจัยในชั้นเรียน"

^^Classroom Research : CR^^

  • วันที่ 9-10 ตุลาคม 2553  เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ผมได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างทุนทางปัญญา เพื่อพัฒนาศักยภาพ และทักษะการสอนตามหลักสูตร "การวิจัยในชั้นเรียน" เพื่อจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิค และวิธีการสอนใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการพัฒนาประเทศในอนาคต
  • โดยวิทยากร  "รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ม้าคนอง" รองคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าสาขาการศึกษาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ซึ่งจัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์ ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ

ผมได้อะไรบ้างจากการอบรมครั้งนี้

  1. ได้ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน

  2. ได้ฝึกประสบการณ์วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน ซึ่งจะนำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน

  3. ได้แนวคิดและแนวทางในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน

  4. ได้ "เพื่อนครู" ที่น่ารัก มีอุดมการณ์เดียวกันจากทั่วประเทศ

ขอบคุณท่านวิทยากร "รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร  ม้าคนอง"

สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ครับ

แนวการจัดการความรู้ (งานสอน) ที่ รศ.ดร.อัมพร  ม้าคนอง แนะนำ มีขั้นตอนดังนี้

1.การพัฒนาการเรียนรู้

2.การวิจัยในชั้นเรียน

3.นวัตกรรมการศึกษา

4.ผลงานทางวิชาการ

 

และสุดท้ายภาพประทับใจการเข้ารับการอบรมครับ

 เพื่อนๆ จังหวัดเดียวกัน ครูจ๋า , ครูฐานิศวร์ และครูธัชกร

รูปนี้ขาวกว่าเดิม

กับวิทยากร รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง

กับครู อุ๋ย (ชลบุรี)

สนุก และได้ความรู้

วิทยากรขณะบรรยาย

เอกสารประกอบการอบรม

สมุดบันทึกประกอบการอบรม

ครูดี หมอดี ข้าราชการดี นักการเมืองดี

ประเทศชาติมั่นคง  มีความผาสุข

 

^^ อบรมอีกครั้ง "การใช้งาน GSP ชั้นสูง ^^