นาย ฐานิศวร์ ผลเจริญ

ครู
โรงเรียนกระสังพิทยาคม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
Usernamethanis_11
สมาชิกเลขที่125929
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
 • ประวัติการศึกษา
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)  สาขาสถิติประยุกต์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)  สาขาวิชาชีพครู
 • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขาคณิตศาสตรศึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • โรงเรียนสัตยาไส อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
 • โรงเรียนพระครูพิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนบ้านโคกสูง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์
 • โรงเรียนกระเทียมวิทยา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
 • ปัจจุบัน
 • ดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม
 • หัวหน้ากิจกรรมหน้าเสาธง ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
 • รองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกโรงเรียนกระสังพิทยาค
 • สอน วิชา ค30291 (คณิตศาสตร์ พสวท.) ม.4/1 (ห้องเรียนพิเศษ) จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • สอน วิชา ค33201 (คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ม.6/1 , 6/3 , 6/5 และ 6/7 จำนวน 16 ชั่วโมง/สัปดาห์
 • สอน นักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์