ต้องยอมรับว่าปัญหาที่สำคัญของไทยที่ประสบอยู่ในขณะนี้ที่เป็นปัญหาใหญ่ที่ยังไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี คือ ปัญหาการขายบริการจากแต่เดิมที่มีเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กหญิง แต่กระแสการเปลี่ยนแปลงไปของโลกธุรกิจการขายบริการเปลี่ยนไปทำให้ธุรกิจชายขายบริการเพิ่มมากขึ้น แต่ที่น่าเป็นห่วงมากกว่านั้น คือ อายุของผุ้ขายบริการนับวันยิ่งลดลง จนถึงระดับอายุที่เราสามารถพวกเขาได้ว่า "เด็กชาย" นั้นคือไม่เกิน 15 ปี ซึ่งวัยดังกล่าวควรเป็นวัยที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางความสนุกสนาน และการได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้อยุ่ในโรงเรียน แต่มีกลุ่มเด็กชายจำนวนไม่น้อยที่หันมาประกอบอาชีพขายบริการดังกล่าว ซึ่งแหล่งธุรกิจสำคัญที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ ถนนพัฒน์พงษ์ และพัทยา เด็กชายที่ประกอบอาชีพนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มเด็กชายที่ขายบริการในระดับสูง 2.กลุ่มเด็กชายที่ขายบริการในระดับล่างในกลุ่มแรกนั้นเด็กจะขายบริการในราคาที่สูงครั้งละ3000-5000 บาท แต่งกายดี และมีเอเยนต์จัดหาลูกค้าให้ แต่ในกลุ่มที่สองนั้นจะเป็นเด็กในระดับล่าง คือไม่เป็นเด็กที่ครอบครัวยากจน ก็เป็นเด็กเร่ร่อน จะขายบริการในราคาถูกเพียงแค่ 300-600 บาท และถือเป็นกลุ่มที่กำลังก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ในขณะนี้ เด็กในกลุ่มที่สองนี้มักเป็นเด็กที่มีปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเร่ร่อนที่ติดยาเสพติด เมื่อไม่มีเงินมาซื้อยาก็มักหันมาขายบริการทางเพศ โดยการชักชวนจากเพื่อน หรือผู้ค้ายาซึ่งในปัจจุบันได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง จากการที่ไทยได้รับการนึกถึงเป็นอันดับแรกๆว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม แหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุ และการมีวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม และเป็นเอกลักษณ์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ คือ การที่ประเทศไทยถูกมองเป็นประเทศอันดับแรกๆในเรื่องการค้าประเวณี หรือการขายบริการทางเพศ ซึ่งในปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตลาดของผู้ค้าบริการทางเพศจากหญิงมาเป็นชาย และที่สำคัญคือชายขายบริการที่เป็นเด็ก หากมองอย่างผิวเผินปัญหาเด็กชายขายบริการนั้นเป็นปัญหาทางด้านศีลธรรมที่ไม่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจต่างๆ แต่ปัญหาดังกล่าวย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้นักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศที่คำนึงถึงภาพลักษณ์ของบริษัทก็จะไม่เข้ามาลลงทุนเพราะกลัวเสื่อมเสียเสียเสียง และยังอาจทำให้ต่างชาตินำมาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า หรือสร้างเงื่อนไขในการทำธุรกิจ นอกจากนั้นปัญหาที่สำคัญี่สุด คือ เงินหมุนเวียนในระบบที่จะเป็นเงินที่ผิดกฎหมาย หรืออยู่นอกระบบ การค้าบริการทางเพศของเด็กชายนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เงินที่นำมาใช้จึงเข้าสู่ระบบเงินนอกกฎหมายที่จะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย