ความเห็น 52295

เด็กชายขายบริการ

เขียนเมื่อ 

เป็นสิ่งที่สังคมไทยควรต้องดูแล เพราะเด็กเป็นต้นกล้าที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมมือกันกันปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดแก่สังคมไทย เพื่อประเทศไทย

   ดังนั้น เราทุกคนควรต้องช่วยกันดูแลและให้ความคุ้มครองทั้งทางกาย และด้านจิตใจสำหรับเด็ก