เพื่อนให้ช่วยทำ..................ช่วยๆกันหน่อย

ข้อสอบย่อย (Take Home) คะแนน 20%

วิชา 224556 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

(Management Information System)

คำสั่ง 1. ให้นิสิตเลือกทำ 15 ข้อ

ส่งวันสอบที่ 23 .. 49 ก่อนเข้าสอบ

ข้อละ 10 คะแนน

1. อธิบายขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์

2. หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหาร CIO (Chief Information Officer) มีอะไรบ้าง

3. ระบบสารสนเทศ (Information) แตกต่างจากข้อมูล (Data) อย่างไร และระบบสารสนเทศที่ดีต้องเป็นอย่างไร

4. ระบบสารสนเทศเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารอย่างไร

5. อธิบายวิธีการเลือกซื้อ Notebook Computer หรือ Desktop Computer ควรคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างในการ ตัดสินใจ

6. อธิบายองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware / Software / People / Data / Information)

7. จงยกตัวอย่าง Software ที่นิสิตรู้จัก และอธิบายว่าใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง เพียง 2 โปรแกรม

8. จงอธิบายอุปกรณ์ต่อไปนี้ และยกตัวอย่างประกอบ

8.1 Input Device

8.2 Output Device

8.3 Process Device

8.4 Storage Device

9.
ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

10. ประโยชน์ของการใช้ฐานข้อมูล (Data Base)

11. วิธีการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ (Web) มีอะไรบ้าง จงอธิบาย

12. เหตุใดระบบ www. จึงมีประโยชน์ต่อบุคคล และองค์กรเป็นอย่างมาก

13. อธิบาย Network Topology ทั้ง 3 แบบ หลักๆ (Star Network , Bus Network , Ring Network)

14. จงบอกชื่อ และอธิบายถึง Telecommunication Application ที่สนับสนุน E – Business และ E – Commerce15.

ระบบโทรคมนาคม (Telecommunication System) คืออะไร และอธิบายส่วนประกอบของระบบโทรคมนาคม และ

ตัวอย่างระบบโทรคมนาคมประกอบ

16. อธิบายนิยามที่สำคัญของ Entity และ Attribute

17. อธิบายความแตกต่างระหว่าง MIS และ DSS

18. จงอธิบายนิยามความหมายของคำต่อไปนี้

18.1 OLAP (On Line Analytical Processing)

18.2 Data Warehouse

18.3 Data Mining

19.
เปรียบเทียบมาตรฐานของ WAP และระบบไร้สาย I – Mode และประโยชน์ของ M-Commerce

20. จงอธิบายประเภทของไวรัส และโปรแกรมที่มุ่ง พร้อมทั้งหาทางป้องกันภัยจากไวรัสด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวันความเห็น (0)