ทางเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้จัดเวทีพูดคุยกันในเรื่อง "ประเด็นงานวิจัยการท่องเที่ยว"  ที่เห็นว่า จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้อง   ในบริบทของแม่ฮ่องสอนน่าจะมีประเด็นใดบ้าง

ลองมาดูกันนะครับ จะประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเริ่มพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน จะได้ร่วมเรียนรู้ และเกิดไอเดียในประเด็นบางประเด็น และสามารถนำไปเทียบเคียง และนำไปพัฒนาโจทย์วิจัยในพื้นที่ ของท่านได้

ประมวลภาพรวมประเด็นการพัฒนาโจทย์วิจัยการท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน

โจทย์ในระดับชุมชน

การจัดการ  การประเมินค่าทรัพยากรฯ 

๑.การจัดการผลประโยชน์ร่วมของผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ? 

๒.การสร้างความตระหนักให้นักท่องเที่ยว 

๓.การจัดการเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน 

๔.การดึงหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมจัดการ 

๕.การค้นหารูปแบบการจัดการอย่างครบวงจรและยั่งยืน 

๖.การสร้างเครือข่ายชุมชน CBT และการขยายผลสู่ชุมชนอื่น 

๗.การศึกษาพื้นที่ชุมชนทีมีการจัดการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โจทย์ในระดับจังหวัด

 

๑.จะพัฒนากลไกการจัดการฯได้อย่างไร? ควรมีใครเข้ามาร่วมบ้าง?

๒.รูปแบบกลไกการจัดการฯ เป็นอย่างไร?(การเชื่อมโยงบทบาทของแต่ละภาคี) 

๓.ระดับความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการฯ (ทั้งในระดับจังหวัด/อบจ./เทศบาล/อบต./ชุมชน) 

๔.จุดเด่นของแม่ฮ่องสอนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีอะไรบ้าง? 

๕.รูปแบบการบริหารจัดการตลาดเพื่อชุมชน/การกำหนดบทบาท 

๖.การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวกับจังหวัดอื่น 

๗.การค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวอื่น

ทั้งหมดเป็นประเด็นที่เรานั่งพูดคุยกัน แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือระดับชุมชน และระดับจังหวัด

ซึ่งผมคิดว่า ประเด็นเหล่านี้ น่าสนใจและกำลังรอการศึกษา วิจัยต่อไปที่แม่ฮ่องสอน