แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ด้วยความที่มีจุดเด่นทางด้านกายภาพที่เข้าถึงยาก ทุนธรรมชาติที่มีอย่างเหลือเฟือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ที่แม่ฮ่องสอน ได้มีกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศไทยก็ว่าได้ มีทั้งการพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน จากรัฐ และจากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมถึงงานศึกษาของนักศึกษา อาจารย์ที่มาศึกษาในพื้นที่

องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่เกิดจากการสำรวจความรู้ การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) มีหลากหลายวิธีการ และมีมากมาย มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ซึ่งถือได้ว่า กระบวนการพัฒนา และวิจัยที่แม่ฮ่องสอนประสบความสำเร็จที่เห็นชัดเจนคือ "คน" ที่เก่งขึ้น "คน" ในที่นี้คือ "ชาวบ้าน" ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนานั่นเอง 

ด้วยพัฒนาการที่น่าสนใจ เกิดองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมากมายนี่เอง จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดเก็บและเกิดงานสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ เพื่อการจัดความรู้ที่เป็นระบบ(Knowledge Organization) นักวิชาการที่รับผิดชอบร่วมกันประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) เพื่อจะนำไปสู่การถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันจะเป็นข้อมูล ในการใช้วางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ตอบสนอง "เครือข่าย" การท่องเที่ยวโดยชุมชนแม่ฮ่องสอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต(ตอนนี้กำลังก่อร่าง สร้างสายใย) ให้เข้าถึงความรู้มากขึ้น(Knowledge Access) เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง

 ขณะนี้ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค ได้อนุมัติโครงการวิจัย "การสังเคราะห์องค์ความรู้ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน" และอยู่ในช่วงเซ็นสัญญา โดยมีผมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ในครั้งนี้

เป็นหนึ่งของพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน  ของแม่ฮ่องสอน เพื่อจะได้ใช้กระบวนการจัดการองค์ความรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น