KM ที่รัก ตอนที่ 22 "ปรับกาย ปรับใจ ปรับความคิด ปรับจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์เข้าหากัน

คนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เท่ากันในเวลาที่ต่างกัน
          วันนี้ อ.อภิชัยและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา พัฒนบูรณาการศาสตร์ พบปะกับนักศึกษา ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก สคส.และที่ได้รับทุนจากสถาบันของตัวเอง  โดยมีวาระการประชุม การหารือ ในประเด็นที่ อ. วิจารณ์ ไห้ความเห็นมาเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนักศึกษา  ในส่วนหลักการ อ. อภิชัยได้ไห้ความเห็นกลับไปเพื่อทำความเข้าใจกับ อ. วิจารณ์แล้ว  ส่วนปัญหาเรื่องการส่งบล็อค มีปัญหาที่เทคนิคเล็กน้อย ความจริงแล้วนักศึกษาทุกคน ก็ส่งตามปกติ แต่ระบบของเครือข่ายสำนักคอมมีปัญหาเอง จึงทำไห้การส่งงานไม่เป็นไปตามเวลาและกติกาที่วางไว้    สำหรับประเด็นบล็อกน่าจะมีปัญหาที่ การบริหารจัดการ ของโครงสร้าง ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเองกับทาง สคส. ส่วนประเด็นคุณภาพของนักศึกษา น่าจะมีข้อสังเกตุ อยู่ 3 ประด็น 1. เป็นเรื่องของระดับผู้ใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจกันเอง ว่าตกลงแล้วโครงการนี้จะทำอะไร  มีจุดมุ่งหมายอย่างไร เส้นทางการเดินสู่จุดมุ่งหมายมีขั้นตอนอย่างไร  2. นักศึกษาเองต้องใส่ใจในภาระกิจของตัวเองให้มากเพราะโครงการนี้เป็นเรื่องสำคัญ ระดับประเทศ และเป็นเรื่องพิเศษจริงๆ  เจ้าของโครงการรวมทั้งครูบาสุทธินันท์ เองก็มีความหวังกับโครงการนี้ กับนักศึกษารุ่นนี้มาก  สคส.เองก็ลงทุนทั้งกำลังทรัพย์กำลัง บุคลากร กับโครงการนี้อย่างเต็มที่ 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน  ต้องทบทวนบทบาท ในการติดตามการส่งงานของนักศึกษาว่าเป็นไปตามกติกาหรือไม่ เพื่อความสมานฉันขององค์กร และวงการศึกษาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
สคส. ไม่เห็นบทบาทของฝ่ายจัดการโครงการนี้เลยครับ     ทำให้เราลังเลใจที่จะให้ทุน    เราคิดว่าการเอาเงินภาษีของประชาชนมาใช้แบบสูญเปล่าเป็นบาป