วันนี้อยากจะเพิ่มเติมความหมายของคำว่า"invest และ investment" ในแง่มุมของกฎหมายบ้างค่ะ

     คำว่า"Invest and Investment " ในเเง่ของกฎหมายจาก BLACK'S LAW DICTIONARY 8th EDITION ได้ให้ความหมายของคำว่า          

     invest  เป็นคำกริยาแปลว่า

1. to supply with authority or power แปลว่ามอบอำนาจให้(มองในแง่รัฐศาสตร์)

ตัวอย่าง The U.S. Constitution invests the President with the power to conduct foreign affairs. รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาให้อำนาจประธานาธิบดีมีอำนาจที่จะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

2. to apply(money) for profit แปลว่าบริหารเงินเพื่อสร้างผลกำไร(มองในแง่เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)

ตัวอย่าง Jillson invested her entire savings in the mutual fund.

จิลซั่นบริหารเงินออมทั้งหมดของหล่อนในกองทุนรวม

3. to make an outlay of money for profit แปลว่าทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินเพื่อผลกำไร(มองในเเง่เศรษฐกิจระหว่างประเทศ)

ตัวอย่าง Ben invested in stocks. เบนลงเงินในการเล่นหุ้น

     investment เป็นคำนามแปลว่า an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay หมายถึงการใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ หรือเรียกสั้นๆว่า"การลงทุน"นั่นเอง

    ฉะนั้นคำว่า invest และ investment ในเงื่อนกฎหมายเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและการแปลก็ต้องดูตามบริบทของคำกับเจตนารมย์ของเรื่องด้วยว่าเป็นเรื่องใดจะได้คำแปลที่สละสลวยยิ่งขึ้นค่ะ