ชมรมคุณอำนวย KFC(oP)

 เรียนเชิญทีมงานคุณอำนวย KFC(oP) ทีม  งานบ้านผู้หว่าน ๒ และ พวกเราที่ใช้ KM ในการพัฒนาด้านต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมการ

Pop-ups

 "สร้างทีมงาน เพื่อขยายเครือข่ายคุณอำนวย   ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" จะจัดที่ มอ.ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฏาคม และ เพื่อเป็นข้อมูลในการ "สัมมนาการจัดการความรู้ภาคราชการที่ สคส จัดร่วมกับ กพร" ในวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคมนี้ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

Computer

 เรียนเชิญครับ เรียนเสนอแนวคิด ประสบการณ์ เพื่อพัฒนา สร้างเสริม "ทศพักตร์ กับ การเป็นคุณ (เอื้อ) อำนวย หรือ Facilitator โดยใช้การจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ หรือ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้"

 เที่ยงวันนี้ ท่าน BeeMan SuperBoy และ JJ จะปรึกษาหารือกันที่ คณะทันตแพทย์ มน. ครับ

 JJ