1. ทำให้ง่าย
2. ทำตามลำดับขั้น
3. ภูมิสังคม (หมายถึงข้อมูลพื้นฐาน)
4. การมีส่วนร่วม "ระเบิดจากข้างใน"
5. ทำงานอย่างมีความสุข
6. รู้รักสามัคคี

จาก     สารมหาวิทยาลัยมหิดล 15 มิถุนายน 2549  สรุปจากปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง "หลักการเข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา"   โดย พล.อ. สุรยุทธ  จุลานนท์  องคมนตรี   ในเวทีนโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 4   วันที่ 26 พฤษภาคม 2549

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ค.49