เรื่องเล่า : งานทำสัญญาผลิตสื่อ e-Learning ปี 2549 มมส.

วันนี้ (17 ก.ค. 2549) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา มีกิจกรรมที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการผลิตสื่อ e-learning ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2549

- เปิดงานโดย รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์) ท่านรองฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับ แนวทางการผลิตสื่อ e-Learning ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการแสดงผลงานของ CARD ที่ได้ร่วมผลิตสื่อกับ โครงการเรียนรุ้ออนไลน์แห่ง สวทช. (stkc) กระทรวงวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้แล้วยังชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยี LMS ว่าต่อไปในอนาคตจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน SCORM เพื่อให้ Courseware สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้อีก

ในปี 2549 CARD จะต้องผลิตสื่อทั้งสิ้น 16 รายวิชา โดยในงานได้เชิญอาจารย์ประจำวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อผลิตฯ มาร่วมประชุมทำความเข้าใจ ลงนามสัญญาการผลิต ตลอดจนซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากการเสวนากับ Bestpractice 2 ท่าน ที่เคยผลิตสื่อฯร่วมกับ CARD ทีนี้มาเรียนรู้กับ 2 BestPractice กันเลยครับ

1. อ.อรุณ  แก้วมั่น จากคณะวิทยาศาสตร์

- เริ่มจากการสมัครเพื่อขอเปิดสอนรายวิชาในระบบ MSU-Cyberclass ก่อน และอาจารย์ก็ค่อยๆ เรียนรู้การใช้เครื่องมือของระบบเท่าที่มี บางอย่างถ้าไม่รู้ก็สอบถามจาก CARD เพื่อปรับปรุงวิธีการใช้ระบบ

- การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ อาจารย์ใช้วิธีการประเมินการสอนเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการบังคับทางอ้อมกับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน

- เรียนรู้และปรับใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะโปรแกรมด้านการตัดต่อวีดิทัศน์ และโปรแกรมการจับภาพหน้าจอ แล้วมาทดลองกับระบบ MSU-Cyberclass

- ในปี 2549 ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตสื่อฯ e-learning กับ CARD ในที่สุดก็ผ่านการคัดเลือก

 

2. ดร.ทรงชัย  วิริยะอำไพวงค์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ได้เคยร่วมผลิตสื่อฯ e-learning กับ CARD ตั้งแต่ปี 2547 และในปี 2548 อาจารย์ยังได้ร่วมทำงานวิจัยกับ CARD อีกด้วย อาจารย์ได้เล่าให้สมาชิกฟังว่า

- รายวิชาที่ร่วมผลิตนั้นจะมีการใช้สูตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์แก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยให้ทางทีมงาน CARD ช่วยในเรื่องเทคนิคการผลิต เช่น การทำ Graphic และ Animation

- การควบคุมชั้นเรียน online : อาจารย์คิดว่าในระดับชั้นปีที่ 1 ก็อาจมีปัญหาบ้างเรื่องทักษะการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนรุ่นพี่ปีต่อมาก็ไม่มีปัญหาอะไร

หลังจากเสวนากับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านแล้ว ก็เปิดโอกาสให้สมาชิกที่จะผลิตสื่อฯ ในปี 2549 ได้ซักถามข้อสงสัยต่างๆ ดังนี้

อ.อุดมศักดิ์ (คณะสาธารณสุขศาสตร์) : การใช้ e-learning ช่วยการเรียนการสอน สามารถที่จะเปิดสอนได้ไม่จำกัดกลุ่มผู้เรียน นอกจากนี้แล้วนิสิตยังสามารถทบทวนการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านระบบ MSU-Cyberclass และระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ น่าจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนและเก็บค่าหน่วยกิตหรือค่าใช้จ่ายได้ รวมไปถึงการออกไปประกาศนียบัตรหรือการเทียบโอนรายวิชาได้ในอนาคต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์

คำถาม : สงสัยเรื่องการใช้สูตรเฉพาะด้าน อย่างเช่น ด้านคณิตศาสตร์ สามารถนำไปใช้ผลิตสื่อด้วยระบบ MSU-Cyberclass ได้หรือไม่

คำตอบ : การใช้สูตรพิเศษเฉพาะทาง จะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะก่อนแล้วจึงนำมาใช้ร่วมกับระบบ MSU-Cyberclass หรือ หากเป็นการจำลอง เช่น การคำนวณบางอย่าง ก็จะต้องใช้ Programer ช่วยอีกทาง

จากนั้นผู้ร่วมงานอีกท่านคือ ดร.อรรณพ จากคณะวิทยาศาสตร์

ถาม : การพัฒนาระบบ LMS ในปัจจุบันมีโปรแกรมด้าน Opensource เช่น Moodle คิดว่าน่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับระบบของมหาวิทยาลัยได้

ตอบ : ระบบ Moodle เหมาะสมกับระบบที่มีฐานข้อมูลไม่ใหญ่มากนัก แต่สำหรับมหาวิทยาลัยคิดว่ายังไม่เหมาะสมที่จะใช้

คำถามสุดท้าย : การผลิตสื่อฯ ในครั้งนี้ลิขสิทธิ์จะเป็นของใคร

ตอบ : ลิขสิทธิ์ในส่วนของเนื้อหาวิชาจะต้องเป็นของ อาจารย์เจ้าของเนื้อหาแน่นอน และด้านระบบจะเป็นของมหาวิทยาลัย

จบการเสวนา และดำเนินการลงนามสัญญาการผลิตสื่อฯ e-Learning ประจำปี 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิดความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับ ที่เอามาเล่าให้ทราบ พอดีผมติดสอน จึงเข้าฟังไม่ทันในช่วงแรก
  • เรื่องที่ผมให้ความเห็นคือ เสนอว่า ทาง มทส. น่าจะพิจารณา LMS ที่เป็น Open Source อย่างเช่น Moodle, Atutor และ อื่น ๆ ประกอบด้วย นอกเหนือจากการที่จะพิจารณา จัดซื้อจัดหา ระบบ CLMS จากทาง NOLP ของ NECTEC ที่มี Linkage กันอยู่เท่านั้นครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขออภัยครับ  เสนอทาง มมส. ครับไม่ใช่ มทส.......นิ้วมันจิ้มผิดนะครับ
เขียนเมื่อ