๑๖ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ : โรงเรียนชาวนาบ้านโพธิ์

     จากเวทีของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการโรงเรียนชาวนา นักเรียนชาวนาต่างภูมิใจที่ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่แปลกใหม่อย่างมากมายหลายอย่าง สิ่งที่ได้เรียนรู้สามารถสรุปได้หลายประการ ดังต่อไปนี้

ประการแรก นักเรียนชาวนาได้เรียนรู้ร่วมกัน ได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยน และได้ความคิด

ประการที่ ๒ ได้นำความรู้ไปใช้ในแปลงนาของตนเอง

ประการที่ ๓ ได้ความมั่นใจในการทำนาแบบไม่ใช้สารเคมีมากขึ้น

ประการที่ ๔ ทำให้สามารถลดต้นทุนในการทำนาได้มาก ด้วยการใช้พืชสมุนไพร น้ำหมัก ชีวภาพ และฮอร์โมน

ประการที่ ๕ ชีวิตปลอดภัยจากสารเคมี ทำให้สุขภาพดีขึ้น

ประการที่ ๖ ได้เพื่อนบ้าน เพื่อนชาวนาที่มีแนวคิดเหมือนกัน

และประการสุดท้าย ได้ความภาคภูมิใจในความเป็นชาวนากลับคืนมา

ภาพที่ ๘๑ ร่วมแรงแข็งขัน ร่วมกันเรียนรู้ ของนักเรียนชาวนาโรงเรียนชาวนา บ้านโพธิ์

ภาพที่ ๘๒ “เยี่ยม” คำเดียวที่ยกให้แก่ นักเรียนชาวนาคนเก่ง และเป็น การแสดงออกด้วยความภาคภูมิใจ