มาตรา 149 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วางหลักไว้ว่า..

"นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อันทำลงไปโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ"

หากจะกล่าวให้ง่ายขึ้นว่า..อะไรบ้างคือนิติกรรม??

การก่อให้เกิดสิทธิ เช่น การทำสัญญาซื้อขาย เป็นต้น

การเปลี่ยงแปลงสิทธิ เช่น การเปลี่ยนวิธีการชำระหนี้จากเงินมาเป็นสิ่งของ เป็นต้น

การโอนสิทธิ เช่น การโอนสิทธิเรียกร้องหนี้ให้กับคนอื่น ซึ่งก็คือ การโอนสิทธิของความเป็นเจ้าหนี้นั่นเอง

การสงวนสิทธิ เช่น การค้ำประกัน, การจำนำ, การจำนอง เป็นต้น

การระงับสิทธิ เช่น การบอกเลิกสัญญา เป็นต้น

แล้วคนไร้สัญชาติล่ะ..จะสามารถทำนิติกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วได้ไหม??

แล้วจะใช้กฎหมายตัวไหนเป็นหลักกำหนดการทำนิติกรรมของคนไร้สัญชาติ??

ตาม "พ.ร.บ. ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481"

มาตรา 6 วรรค 3 กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า..

"สำหรับบุคคลผู้ไร้สัญชาติ ให้ใช้กฎหมายภูมิลำเนาของบุคคลนั้นบังคับ ถ้าภูมิลำเนาของบุคคลนั้นไม่ปรากฏ ให้ใช้กฎหมายของประเทศซึ่งบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่บังคับ"

คุณๆ ที่ไร้สัญชาติค่ะ.. จงมั่นใจได้ว่า..ความไร้สัญชาติของคุณไม่มีผลกระทบต่อการทำนิติกรรมในประเทศไทยค่ะ

หากคุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เขาให้ใช้กฎหมายของประเทศไทยมาบังคับใช้ในการทำนิติกรรมค่ะ ซึ่งก็คือ "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์" นั่นเอง

เพราะฉะนั้น..พวกคุณเองก็มีสิทธิในการทำนิติกรรมใดๆ ได้ เท่าที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดนะคะ

อาจารย์อายุค่ะ.. อาจารย์เองก็สามารถทำนิติกรรมได้นะคะ.. อาจารย์สามารถขายหนังสือซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของตัวอาจารย์เองได้ค่ะ..

กฎหมายให้การรับรองค่ะ