16กค49 ช่วงเช้า (7-10 น) หน่อย(นฤภัค)ชวนไปทำบุญใส่บาตรพระกัมมัฏฐาน 23 รูปที่ ศูนย์อบรมภาวนา สิริจันโท วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กทม.และฟังธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ซึ่งรายนามพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์-ฉันเช้า มีดังนี้
๑ หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปญฺฑิโต ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ปากเกร็ด นนทบุรี
๒ พระเทพสังวรญาณ (พวง สุขินฺทริโย) ศรีธรรมาราม ยโสธร
๓ พระครูวิเวกวัฒนาทร (บุญเพ็ง กปฺปโก) ป่าวิเวกธรรม ขอนแก่น

๔ พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) บูรพาราม สุรินทร์

๕ พรอาจารย์บุญมา (บุญมา คมฺภีรธมฺโม) ป่าสีห์พนม สว่างแดนดิน สกลนคร
๖ พระอาจารย์คำบ่อ (คำบ่อ ฐิตปญฺโญ) ป่าบ้านตาล สว่างแดนดิน สกลนคร 
๗ พระครูอุดมธรรมสุนทร (แปลง สุนฺทโร) วัดป่าอุดมสมพร พรรณานิคม สกลนคร
๘ พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) พุทธบูชา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ ๙ พระราชวิสุทธินายก (บุญธรรม ธมฺมปุญฺโญ) เทพนิมิตรฉะเชิงเทรา

๑๐ พระมงคลมุนี พิมพาวาสใต้ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

๑๑ พระอาจารย์สรวง (สรวง สิริปุญฺโญ) บ้านสีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร

 ๑๒ พระครูกิตติอุดมญาณ (ไม อินฺทสิริ) หนองช้างคาว อู่แก้ว อุดรธานี

๑๓ พระอาจารย์คูณ (คูณ สุเมโธ) ป่าภูทอง บ้านผือ อุดรธานี 
๑๔ พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) ถ้ำผาจม แม่สาย เชียงราย
๑๕ พระครูภาวนาวัชรคุณ (เพชร เขมํกโร) วัดคลองนา ฉะเชิงเทรา

๑๖ พระครูภาวนาวิทยาคม (เยื้อน ขนฺติพโล) เขาศาลา บัวเชด สุรินทร์
๑๗ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล (สมควร สุธมฺโม)วัดป่ารัตนมงคล  ขอนแก่น

๑๘ พระอาจารย์สุจินต์ (สุจินต์ สุจิณฺโณ) วัดหนองน้ำเขียว แม่สอด ตาก
๑๙ พระครูสุนทรธรรมโฆษิต (สุรเสียง ปญฺญาวชิโร) ป่าเลิงจาน มหาสารคาม 
๒๐ พระอาจารย์คิด (คิด) อรัญญบรรพรต ศรีเชียงใหม่ หนองคาย

๒๑ พระอาจารย์ประพันธ์ (ประพันธ์ อนาวิโล) ป่าภูหายหลง ปากช่อง นครราชสีมา
๒๒ พระครูสังฆรักษ์ไชยา (ไชยา สิริธมฺโม) ถ้ำพระสบาย แม่เมาะ ลำปาง

๒๓ พระสมุห์ไพรัช (ไพรัตน์ ปญฺญาธโร) สมานรัตนาราม  ฉะเชิงเทรา

          งานบุญนี้จัดขึ้นในวาระทำบุญอายุวัฒนะมงคลครบ ๖๖ ปี
พระวิมลศีลาจาร (อำนวย ภูริสุนฺทโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบรมนิวาส
ดิฉันรู้สึกอิ่มบุญ  และขอขอบคุณน้องหน่อยที่บอกบุญและชวนไป จึงขอบอกกล่าวให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสไปร่วม ได้อนุโมทนาบุญครั้งนี้ร่วมกันค่ะ