ในการรวบรวม KA ของสถาบันคงต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเลขา PCT แต่ละทีมเข้ามาช่วย เพราะจากการอ่านหนังสือ "การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ" ทำให้ได้แง่คิดในการปรับงาน KM, HA & HPH และ HRD เข้าด้วยกัน เพื่อให้การจัดการความรู้เนียนเข้าไปในเนื้องาน คือ เอาภาระงานมาเป็นตัวตั้ง และดำเนินการจัดการความรู้เพื่อตอบโจทย์ของ พรพ. ในประเด็นการบูรณาการงานของ PCT แต่ละทีมที่มีระดับความสามารถแตกต่างกัน งานนี้เลขา PCT แต่ละทีมน่าจะเป็นบุคคลสำคัญในการสกัดองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุมมารวบรวมไว้ ซึ่งในที่สุดก็จะได้ KA จากการประชุม PCT, มีแผนงานบูรณาการ PCT ตามข้อเสนอแนะของ พรพ., และได้พัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรในทีม PCT ที่เกี่ยวข้องด้วย