แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจำสัปดาห์

แนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานเกิดขึ้นได้หลังจากที่ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
 • วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2549 เป็นวันประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ของกศน.เกาะคา บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้มีสีสรรค์มาก เนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วพวกเราได้ไปร่วมการประชุมสัมมนากันถึง 3 แห่งด้วยกันคือ 1.การอบรมพัฒนาบุคลากรการจัดกระบวนการเรียนตามหลักการคิดเป็น 2.การอบรมความสัมพันธ์ของสมองกับการฝึกกระบวนการคิด และ3.การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวน และปรับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน ทุกคนก็จะเล่าในสิ่งที่ตนเองไปร่วมกิจกรรม และได้ความรู้กลับมา ใบหน้า สีหน้าแววตา ของทุกคนที่ได้เล่าเรื่องของตนเอง บ่งบอกถึงความสุข ความภาคภูมิใจ ในตัวเอง และพร้อมที่จะลุยงานข้างหน้าต่อไป
 • นอกจากนั้นในวันนี้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถึง เรื่องการจะรวบรวมข้อมูล ที่เราได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนบ้านุท่งขาม ซึ่งทำในลักษณะของการทำวิจัยท้องถิ่น ตอนนี้เราได้ดำเนินการจัดกิจกรรม และเก็บรวบรวมข้อมูล มาเป็นเวลา 1 ปี แล้ว ทุกคนก็มีความเห็นว่าเราน่าจะลองเขียนออกมาเป็นรายงาน ออกมาได้แล้ว เพราะว่า เราได้ดำเนินการ ทำ PDCA มาหลายรอบแล้ว

แนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงในการทำงานเกิดขึ้นหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน งานที่เราจะทำต่อไปคือ

 1. วันที่ 13 กรกฎาคม 2549 จะประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนเกณฑ์พิจารณามาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เนื่องจากเกณฑ์การพิจารณาบางตัวไม่สามารถ ดำเนินการได้ เพราะเป็นนามธรรม ไม่สามารถวัดได้
 2. วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 จะประชุมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยท้องถิ่นกับงานการกศน.ยุคใหม่ พร้อมทั้งให้ทุกคนเสนอ และทบทวนโครงร่างงานวิจัยท้องถิ่นของตนเอง และนำเสนอแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยของตนเอง ดังนี้
 • เศรษฐกิจชุมชนบ้านทุ่งขาม กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้มีเศรษฐกิจพอเพียงพ้นความยากจนบ้านทุ่งขาม โดยนางรสาพร หม้อศรีใจ
 •  ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับความเข้มแข็งของชุมชนบ้านทุ่งขาม โดยนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง
 •  การศึกษากระบวนการกลุ่มในการพัฒนาชุมชนสังคม สวัสดิการ และสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งขาม โดยนางสาวเกวลิน อุตมะ
 •  ศึกษาแนวคิด/รูปแบบในการอยู่แบบพอเพียง มีรายได้พออยู่ พอกิน และพึ่งตนเองได้ กรณีศึกษาปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชนทุ่งขาม โดยนางสุมาไร แป้นน้อย
 •  การปลูกสวนสัมปลอดสารพิษบ้านทุ่งขาม โดยนางสาวปาริฉัตร ภักตรา
 • .การปลุกพริกบ้านทุ่งขาม โดยนางอำไพ นางกีรติกร
 •  การเลี้ยงปลากระชังบ้านทุ่งขาม โดยนางรุจิรา ปานศิลา
 • สวนผักปลอดสารพิษบ้านทุ่งขาม โดยนายพงษ์กฤษณ์ อุปนันท์ และนางปวีณา ทองคำฟู
 • .สวนลำไยบ้านทุ่งขาม โดยนางสาวจรรญา จิโน
 • พิธีกรรม ความเชี่อ ประเพณีชุมชนบ้านทุ่งขาม โดยนายมงคล พรมตวา

3.วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2549 จะนัดประชุมชาวบ้านทุ่งขาม ประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำ ประธานกลุ่มอาชีพ 5 อาชีพ และหัวหมวดจำนวน 50 คนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมมา รวมทั้งจัดทำผังหมู่บ้านในส่วนที่ข้อมูลยังขาดหายไป

4.วันที่ 10-11 สิงหาคม 2549 จะจัดอบรมครูกศน. ของกศน.เกาะคา การอบรมความสัมพันธ์ของสมองกับการฝึกกระบวนการคิด เพื่อเป็นการขยายผลจากการที่ครูรสาพร หม้อศรีใจได้ไปเข้ารับการอบรมมา

จากการที่เราได้มีการประชุมทุกสัปดาห์ทำให้เราได้มีการทบทวนการทำงาน ที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่าจะต้องพัฒนา และเติมเต็มในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือแก้ไข ในส่วนที่ยังพร่องได้ทันเวลา  เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ที่ดีมาก ในการพัฒนาองค์กรของเราในบณะนี้ และเราก็จะประชุมกันต่อไปอีกในทุก ๆ สัปดาห์ เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานที่จะต้องทำ ขาดไม่ได้ ไม่ประชุมเหมือนกับขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง

ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ

13 กรกฎาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การพัฒนาองค์กร#การประชุมวิชาการประจำสัปดาห์#การวิจัยท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 39088, เขียน: 16 Jul 2006 @ 14:59 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)