ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไร สุดสุด ของ KM เติมเต็ม QA

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แล้วเจ้า KM เกี่ยวอะไร กับ QA

 ประกันคุณภาพ ต้องทำใจ หาให้ได้ว่า เจ้าของ "ไม่รู้ว่า ไม่รู้อะไร"

ทำใจให้ได้เพราะ "อวิชชา ทำให้ ปัญญา เสื่อม"

"สิ่งที่เราเคยทำอาจจะไม่ใช่ สิ่งที่ควร หรือ ต้องเป็น อย่าติดในกรอบ อย่าบอกว่าเคยทำ ฟังแล้ว คิด คิด และ คิด ก่อน พูด โดยมี อวิชชา"

ล่าสุด ลองดู เกณฑ์คุณภาพล่าสุด ของ สกอ เรื่อง การจัดการความรู้ หรือ KM

  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กำหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์มาตรฐาน  :    

๑. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

๒. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)

๕. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

 ต้องขอบพระคุณ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ที่ส่งข้อมูลให้ JJ นำมา เล่าสู่กันให้รับรู้ ครับ

JJ2010 ฅนสานฝัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (10)

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หมอ

ต้องเติมเต็มด้วย คำชมมีมากมาย 101 คำ..นอกจาก GOOD  ไหมคะ

ขอบคุณคะอาจารย์ ประเด็นการจัดการความรู้ ที่ได้รับ KM ทำให้เป็นระบบ

ขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์เจเจ ^^

เขียนเมื่อ 

ไปแอ่ววัดไหนมาอ่ะท่าน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...อาจารย์ JJ...

มาเรียนรู้มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ด้วยคนค่ะ...ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียนครูอ้อย ขอบพระคุณครับ หนึ่งรอยคำชม

เขียนเมื่อ 

แม่นแล้วท่านประกาย KM gติมเต็ม ให้ครบ ระบบ ท่าน

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน Hana ยินดี ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์พิชชา วัด ที่เวียงจันทร์ ท่าน

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน ผอ.บุษยมาศ เรามักคิด ว่า KM คือ ส่วนเกิน จริงแล้ว คือ  เครื่องมือ ของ มาตรฐานอุดมศึกษา อะ