ของฝากฯ ในหัวข้อ เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (6) นี้ขอนำบทกวีที่เป็นลายมือท่านอาจารย์พุทธทาส มาวางให้อ่านกัน และมีของแถมคือ งานแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย Santikaro หนึ่งในกัลยาณมิตร ศิษย์พุทธทาส ที่ผมคุ้นเคย และ ศรัทธา พร้อม Link กลับไปอ่าน ของเก่าที่ผมเขียนไว้ทั้ง 5 ตอน ดังนี้ ...

               เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (1)
               เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (2)
               เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (3)
               เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (4)
               เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (5)

และ ....    สวรรค์อยู่ที่การทำงานนี่เอง


            

              บทแปลโดย .. Santikaro ...

That work gives humanity its true value
and is of the highest honor there's no doubt.
If one enjoys work with a blossoming heart,
soon knowledge of Dhamma deeply pervades.

Because work is the essence of Dhamma practice,
superbly bringing together wholesome virtues,
it's just like the intelligent marksmen
who with one shot bags many birds.

      ขอให้การทำหน้าที่การงานที่บริสุทธิ์ ส่งผลให้      ท่านได้รับผลเป็นความ อิ่มใจ พอใจ จาก ความถูก ต้อง กันยิ่งๆขึ้นไป ทุกท่าน ทุกคน เทอญฯ