วันนี้ที่โรงเรียนมีการประชุม  แก่นสาระมีหลายเรื่อง  แต่ที่สะดุดใจและเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในสถานศึกษา  คือ  ความปลอดภัย

โรงเรียนมีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพนักเรียนทุกคน  จึงได้กำหนดนโยบายไว้  อาทิ

1.  ความปลอดภัยในโรงเรียนถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการอยู่ร่วมกันภายในโรงเรียนของนักเรียนทุกคน

2.  โรงเรียนมีการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย

3.  โรงเรียนสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมชักจูงจัดการแข่งขันด้านความปลอดภัย

4.  ครู-อาจารย์ทุกระดับต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้นักเรียนปฏิบัติภารกิจในโรงเรียนด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5.  นักเรียนทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง  เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของโรงเรียนเป็นสำคัญตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน

6.นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ของโรงเรียน

7.  นักเรียนทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง  วิธีการอยู่ในโรงเรียนให้ปลอดภัย

8.  โรงเรียนจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ