Ladprao+027วันนี้ประชุมครู  เรื่อง  การจัดการความรู้  KM  พวกเราชาวครูตระหนักดีว่าต้องเป็นพวก  หางปลาทู  (คลังความรู้)  ที่จะต้องรวบรวมขุมความรู้  และสายธารแห่งความรู้ มาไว้ในปลาทูที่มีหัวและตาพาไปสู่นโยบายโรงเรียนในฝัน 

ท่านประธานพูดถึงหางปลาทูต้องสั่น  Ladprao+018ท่านปูพรมในวันแรกได้ดีเยี่ยม