ในการรับฟังการบรรยายให้ความรู้ของวิทยากร กำหนดให้นักศึกษารายบุคคลปฏิบัติดังนี้

1.บันทึกสรุปคำบรรยายของวิทยากร ความยาว 15 บรรทัด

2.เสนอแนวคิดเปรียบเทียบระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติจริง 5 บรรทัด

3.เสนอข้อคิด คุณค่า ประโยชน์ หรือข้อเสนอที่จะทำให้ดีมากกว่าเดิม 5 บรรทัด

4.บันทึกข้อ 1-2-3 ขึ้นบลอกประจำตัวนักศึกษา


5.เข้าไปอ่านบันทึกการสรุปของเพื่อนต่างกลุ่มๆละ 1 คน

6.เขียนข้อคิดเห็นลงท้ายบันทึกของเพื่อน คนละ 3 บรรทัด


ข้อ1-2-3-4 ให้ส่งภายในวันเสาร์ เวลา 24.00 ส่วน

ข้อ 5-6 ให้ส่งในสัปดาห์ถัดไป