คำที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการเงินยังมีอีกนะคะ (ตามคำเสนอของอาจารย์แหววค่ะ) คำศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ที่มี monetaryเป็นส่วนประกอบคำนาม เช่น

     international monetary system หมายถึง ระบบทางการเงินระหว่างประเทศ

     monetary accommodation หมายถึง ความสะดวกทางการเงิน หรือนโยบายการเงินที่อำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่นโยบายการคลังโดยธนาคารกลางเพิ่มปริมาณ ในช่วงท่รัฐบาลเพิ่มงบประมาณรายจ่าย การเพิ่มปริมาณเงินจะป้องกันมิให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสูงขึ้น

     monetary base หมายถึง ฐานเงิน หนี้สินหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารกลาง เรียกอีกอย่างว่า เงินกำลังสูง

     monetary growth rule หมายถึง กฎเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่ว่า ธนาคารกลางจะต้องกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของอุปทานของเงินไว้คงที่  การปฏิบัติตามกฎจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเงินเฟ้อและเงินฝืดได้เองโดยไม่ต้องใช้นโยบายเศรษฐกิจแก้ปัญหา

     monetary union หมายถึงสหภาพการเงิน กลุ่มประเทศต่างๆที่เข้าร่วมกันอยู่ภายใต้ธนาคารกลางเดียวกันและออกเงินตราใช้ร่วมกัน เช่น เงินยูโร(euro) ที่ใช้กันในประเทศสมาชิกแห่งสหภาพยุโรป(European Union)    

     a monetary unit หมายถึง หน่วยเงินตรา(ของแต่ละประทศ เช่น ประเทศไทย หน่วยเงินตราคือ บาท เป็นต้น)

 

     ของยกตัวอย่างรูปประโยคหนึ่งตัวอย่างจากคำศัพท์ข้างต้นนะคะ

Eventhough the United Kingdom is one of the members of the European Union, the monetary unit of the country is still pound stering.

     ก่อนจบมี idioms เกี่ยวกับเงินมาฝากกัน คือ"Money is the root of all evil."  หมายความว่าปัญหาต่างๆ หรือวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดบนโลกของเรามักมีสาเหตุมาจาก"เงิน"หรือ"ผู้คนที่กระหายเงิน" ดังนั้นเขาจึงเปรียบว่าเงินเป็นบ่อเกิดแห่งปิศาจร้าย...