ตลาดกลางยางพาราสาขาอำเภอสิชล

ยางพารา

แล้ววันนี้ก็มาถึง...ผมได้รับทราบจากคุณสมบูรณ์  คงอิ่ม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสิชล  ถึงเรื่องการเปิดตลาดกลางยางพาราสาขาอำเภอสิชล ขึ้นที่ตำบลเทพราช  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการประสานการดำเนินงานกับตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช (ตลาดกลางยางจันดี)  โดยจะเริ่มเปิดดำเนินการวันที่ 3 กรกฎาคม 2549  และทุกๆ วันจันทร์ วันนี้ผมจึงเดินทางจากสำนักงานเกษตรอำเภอสิชล  บนเส้นทางสิชล-นครศรีธรรมราช  ถึงหลักกิโลเมตรที่ 101 กลับรถและเลี้ยวซ้ายไปศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลยีการเกษตรประจำตำบลเทพราช ประมาณ 2 กิโลเมตร  ถนนลาดยางสะดวกสบาย  ถึงศูนย์ฯ  ซึ่งเป็นจุดรวบรวมยางพารา ของตลาดกลางสาขาอำเภอสิชลดังที่กล่าวมา..
ได้รับการต้อนรับจากคุณสมบูรณ์  คงอิ่ม  ได้แนะนำให้รู้จักกับคุณกันตภณ  สิกขชาติ คุณธเนศ  ช่วยรอด  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่มาอยู่ร่วมในการรวบรวมยางพาราของอำเภอสิชล   มีคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทพราช  ที่มาทำหน้าที่  คุณอำนวย  ยิ่งยง คุณสำรวม  พรหมเพ็ชร  ทำหน้าที่ชั่งยาง  คุณธงชัย  ใจห้าว  คุณสุธน  ไชยพงศ์  คุณเฉลียว  ขาวเขียว  คุณวิโรจน์  รักทอง  ช่วยยกยางชั่งน้ำหนัก  คุณปิยะมาศ  อาจหาญ  คุณวรรณเพ็ญ  เพ็ชรรัตน์  ทำหน้าที่ลงบัญชี  คุณปรีดา มีนวลชื่น ดูแลเรื่องอาหารเที่ยงของวันนี้

ขณะที่ผมเข้าไปถึงจุดรวบรวมยาง  กำลังมีการยกยางแผ่นชั่งกันอยู่  ซึ่งมีขั้นตอน คือ 

 • เจ้าของยางพารา (ที่ใช้คำว่า "เจ้าของยางพารา" ก็เพราะรับยางพาราทั้งที่เป็นของเกษตรกรและของพ่อค้าที่ซื้อยางจากเกษตรกรแล้วมาขายด้วย) ถอยรถเข้าจอดเทียบอาคารศูนย์ฯ หน้าเครื่องชั่ง  คุณกันตภณ  คุณธเนศ  เจ้าหน้าที่จากตลาดกลางยางจันดี  ก็ตรวจสอบคุณภาพ พร้อมทั้งแนะนำให้คณะกรรมการศูนย์ฯ  ศึกษาคุณภาพของยางแผ่นไปด้วย  ยางพาราคุณภาพต้องแห้ง ไม่มีราในแผ่น (ยกเว้นราภายนอก) ไม่มีสิ่งเจือปน ถือว่าเป็นคุณภาพยางตลาดกลาง  ถ้ายางไม่แห้ง มีราใน สกปรก จะไม่รับ เจ้าของต้องนำกลับไปขายที่อื่นเอง
 • คุณอำนวย  จดน้ำหนักยางลงในใบชั่งน้ำหนักยาง มีสำเนาอีก 2 ใบ  จดน้ำหนักเสร็จก็ฉีกให้เจ้าของยาง จำนวน 2 ใบ 
 • เจ้าของสวนยางนำใบน้ำหนักยางไปมอบให้คุณปิยะมาศ ซึ่งทำหน้าที่ลงบัญชี สอบถามข้อมูลเจ้าของยาง  บ้านเลขที่  เลขประจำตัวขายยาง  (สำหรับผู้ที่ขายยางกับตลาดกลางจะมีเลขประจำตัวอยู่แล้ว ส่วนรายใหม่ตลาดจะออกเลขประจำตัวให้ในครั้งต่อไป) และน้ำหนักยาง  เป็นบัญชีรายงานสรุปประจำวันที่ดำเนินการ
 • เจ้าของสวนยางนำใบชั่งน้ำหนัก เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อนำมารับเงินในวันถัดไป 2 วันคือวันพุธ

คุณสมบูรณ์ คงอิ่มได้อธิบายให้กับเจ้าของสวนยางที่สอบถามเรื่องราคายางแต่ละวันว่า  หลังจากที่ชั่งยางเสร็จในวันนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. จะทำการสรุปยอดน้ำหนักทั้งหมดแจ้งไปยังตลาดกลางยางจันดี  รวบรวมน้ำหนักทั้งที่ตลาดกลางยางจันดี  ตลาดกลางสาขาอื่นๆ  ให้พ่อค้าหรือบริษัทส่งออกยางทำการประมูลเวลา 10.30 น. เมื่อทราบราคายางแล้วก็จะแจ้งมายังศูนย์ฯ พร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีของศูนย์ฯ ตามจำนวนยางที่รวบรวมได้แต่ละวัน  หลังจากนั้นศูนย์ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าของยาง  โดยหักค่าดำเนินการไว้กิโลกรัมละ  40  สตางค์ 

 • ข้อสงสัยเกี่ยวกับราคายางที่เจ้าของสวนยางถามกันมาก คือราคารับซื้อ คุณสมบูรณ์ก็ได้สรุปให้ฟังว่าจะทำการชั่งน้ำหนักไว้เท่านั้น ส่วนราคาต้องเป็นราคาของตลาดกลางในวันรุ่งขึ้น 

ก่อนที่จะเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นได้นั้น คุณสมบูรณ์ เล่าว่าได้มีการเตรียมการมาพอสมควร  เริ่มจากการนำเสนอในที่ประชุมกรรมการศูนย์ฯ การประชุมชาวบ้านในเวทีชุมชน ของตำบล มีการนำคณะกรรมการไปดูงาน วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้ของกิจกรรม หาแนวทางปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของทุกคนที่ร่วมดำเนินการ หลังจากนั้นก็ได้ให้ผม(ณัทธร)ช่วยทำแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์  ซึ่งลงนามโดยนายสกุล  จันทรักษ์  นายอำเภอสิชล  ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่  ได้ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าย  ติดประกาศที่ชุมชนต่างๆ

มีผู้ที่มาสังเกตุการณ์ พบว่ามาดูเรื่องการตรวจสอบคุณภาพยาง ว่าอยู่ในระดับใด วันนี้ยังไม่นำยางมาขายก็เพราะยังคิดว่าจะมีการคัดชั้นยางเป็นชั้น 1-3  เหมือนกับการแทรกแซงยางของรัฐบาลในช่วยที่มีการแทรกแซงราคายาง  หลายคนที่มีสังเกตุการณ์พอใจกับการคัดยาง ที่ไม่ยุ่งยาก  เพราะถ้าอยู่ในระดับคุณภาพตลาดกลาง คือแห้ง ไม่มีราใน ไม่สกปรก ก็เป็นใช้ได้  หลายคนพูดคุยกันถึงจะไปบอกคนกรีดยาง ให้ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น เมื่อได้รับการอธิบายจากคุณสมบูรณ์  ถึงความได้เปรียบเรื่องราคาที่จะขายได้

 • จากข้อมูลราคายางตลาดกลางยางพาราวันนี้ กิโลกรัมละ 97.83 บาท สมมุติว่าชั่งยางเสร็จเมื่อวาน ราคายางที่เจ้าของสวนยางได้รับจะอยู่ที่  97.43 บาท  ในขณะที่ตลาดในอำเภอสิชลรับซื้อวันนี้เพียง 96 บาทเท่านั้น

เวลา 15.02 น.ผมตรวจสอบจำนวนผู้มาขายยางวันนี้มีจำนวน 17 ราย น้ำหนักยางกว่า 8,000 กิโลกรัม  จะทำให้เจ้าของสวนมีรายได้เพิ่มรวมกันถึง 11,440 บาท เป็นตัวอย่างจากเกษตรกรแค่ 17 ราย  ผมหันไปดูข้อมูลปลูกยางพาราของตำบลเทพราช  13  หมู่บ้าน มีข้อมูลปลูกยาง 7,840 ไร่  คุณสมบูรณ์บอกว่ามีสวนที่กรีดได้แล้วประมาณ 6,000 ไร่ จึงเป็นที่หวังว่าถ้าทุกคนได้ทำยางมาขายหรือรวบรวมไว้ที่ศูนย์บริการฯหรือตลาดกลางยางพาราสาขาอำเภอสิชล ทั้งหมดจะทำให้เกษตรกรหรือเจ้าของสวนยางมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่ขายในตลาดท้องถิ่นเป็นจำนวนเท่าใด ผมยังไม่อยากคำนวณในตอนนี้

 • จากที่บันทึกไว้ทั้งหมดนี้ผมคิดว่ายังมีตกหล่นไปบ้างบางประเด็น ที่ท่านผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นและสอบถามได้ ผมจะติดตามข้อมูลมาบันทึกในโอกาสต่อไปครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 36816, เขียน: 03 Jul 2006 @ 20:24 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 13:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.113.45.101
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณณัทธร

 • ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกรายละเอียดมาให้ได้อ่าน
 • ดีใจกับเกษตรกรของตำบลเทพราช อ.สิชลด้วยนะครับ
 • บันทึกได้ดีมากครับ และจะคอยติดตามอ่านตอนต่อไปนะครับ
ชาญวิทย์ - นครศรี ฯ
IP: xxx.25.1.20
เขียนเมื่อ 
 • บันทึกได้อย่างละเอียดเลยครับ
 • จะติดตามบันทึกคุณณัทธรต่อไปครับ
สำราญ สาราบรรณ์
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
     พี่ณัทธร  มีประสบการณ์ดีๆที่จะ ลปรร. อีกมาก ช่วยเขียนมา ลปรร.บ่อยๆนะครับ   เดี๋ยว  link  blog ไว้ใน km  website ของกรมฯนะครับ
ขอบคุณครับ คุณสำราญ  ต่อจากนี้คิดว่าอปกรณ์พร้อมที่จะบันทึกแล้วครับ