อันเนื่องมาจาก "วันข้าราชการพลเรือน" 2549

ข้าราชการ "ใช้ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ"

 

ขอนำพระบรมราโชวาท ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2549 นี้นะคะ

 "ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวง ด้วยความอุตสาหะ เพ่งพินิจ ใช้ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ปรับปรุงตัว ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลสมบูรณ์ และก่อเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน"

วังไกลกังวล
วันที่ 31 มีนาคม พุทธศักราช 2549

นำมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ ข้าราชการไทยค่ะ ให้สมกับ slogan ของงานวันข้าราชการพลเรือนปีนี้ที่ว่า "รวมใจภักดิ์เทิดไท้ครองราชย์ 60 ปี พระมหาบารมีปกเกล้าฯ ชาวไทย ข้าราชการยุคใหม่ทันสมัย พาสังคมเศรษฐกิจก้าวไกล นำประชาไทยรุ่งเรือง" 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)