ครู คศ.1  สอนวิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนบ้านเมืองแปง อ.ปาย