หนังสือราชการภายนอก

ฝน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หนังสือราชการภายนอก

------------------                    โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ..๒๕๐๖ เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ   ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ .. ๒๕๒๖

ข้อ []  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ มิถุนายน ๒๕๒๖ เป็นต้นไป

ข้อ   ให้ยกเลิก

     ๓.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ .. ๒๕๐๖

     ๓.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ .. ๒๕๐๗

     ๓.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงชื่อในหนังสือราชการ (ฉบับที่ ) .. ๒๕๑๖บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติของคณะรัฐมนตรี และคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน เว้นแต่กรณีที่กล่าวในข้อ

ข้อ ข้อ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการส่วนราชการใดมีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติงานสารบรรณนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ขอทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ   ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น

ข้อ   ในระเบียบนี้ งานสารบรรณ หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายหนังสือ หมายความว่า หนังสือราชการส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วยคณะกรรมการ หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน

ข้อ   คำอธิบายซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบ ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้งานสารบรรณและให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ข้อ   ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบาย กับให้มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ การตีความ การวินิจฉัยปัญหา และการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก และคำอธิบายตามวรรคหนึ่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ หมวด ชนิดของหนังสือ  

ข้อ   หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่

     ๙.  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ

     ๙.  หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก

     ๙.  หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

     ๙.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ

     ๙.  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

ข้อ ๑๐  หนังสือ มี ชนิด คือ-  หนังสือภายนอก-  หนังสือภายใน-  หนังสือประทับตรา-  หนังสือสั่งการ-  หนังสือประชาสัมพันธ์-  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  ส่วนที่  หนังสือภายนอก 

ข้อ ๑๑  หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก ให้จัดทำตามแบบที่ ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

     ๑๑.  ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น 

     ๑๑.  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

     ๑๑.  วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

     ๑๑.  เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

    ๑๑.  คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 

    ๑๑.  อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

     ๑๑.  สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด

    ๑๑.  ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ 

      ๑๑.  คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก  

     ๑๑.๑๐  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในภาคผนวก  

     ๑๑.๑๑  ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ 

     ๑๑.๑๒  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับการะทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

     ๑๑.๑๓  โทร.  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

     ๑๑.๑๔  สำเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสำเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย

                                                                 

    

การวางรูปแบบการพิมพ์หนังสือภายนอก


การวางรูปแบบในการพิมพ์หนังสือภายนอกให้เรียงตามลำดับตามระเบียบงานสารบรรณดังกล่าวข้างต้นโดยเว้นว่างไว้ ตรงริมขอบด้านซ้ายมือห่าง นิ้ว และริมด้านขวาเข้ามา 1 - ในการพิมพ์งานผลิตควรคำนึงถึงความสะอาดของจดหมายที่เกิดจาก การพิมพ์และกระดาษที่ใช้พิมพ์ รวมทั้งการแบ่งคำที่ถูกต้อง เมื่อเกิดคำผิดมาก ๆ หรือใช้ยางลบ ลบดูแล้วไม่สะอาดควรพิมพ์งานนั้น ๆ ใหม่งานที่สะอาดย่อมนำมาซึ่งควา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานสารบรรณความเห็น (22)

IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

* เป็นเนื้อหามากค่ะ  อยากได้แบบฉบับกะทัดรัดมีใหม่ค่ะ  แบบสรุปอะค่ะ

 

IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

คุงคับ

แอน
IP: xxx.24.120.143
เขียนเมื่อ 

เสียเวลาที่เข้ามาดู     หลอกลวงนี่ค่ะ    ทำเว็ปไซต์อะรัยค่ะแบบนี้อย่าทำดีกว่า

 

sfasfsa
IP: xxx.147.83.20
เขียนเมื่อ 

ukt3golertfogfckadgfliusflksjdflsdfsdfsafsaf

ต้น สมิท
IP: xxx.42.94.24
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

ดอกฟ้า
IP: xxx.175.22.77
เขียนเมื่อ 

บ้าจิงไม่รุเรื่องเลยง่ะ แต่ขอบคุนนะที่ทำให้ดูเป็นขวัญตา

ดอกฟ้า
IP: xxx.175.22.77
เขียนเมื่อ 

บ้าจิงไม่รุเรื่องเลยง่ะ แต่ขอบคุนนะที่ทำให้ดูเป็นขวัญตาขอบคุนมากๆ แต่ไม่รุเรื่องสักนิดเลยล่ะ ไปทำมาไหม่ไปให้เข้าใจง่ายกว่านี้หน่อยนะ

หญิง
IP: xxx.122.186.47
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ที่นำมาให้อ่านกัน

เป็นประโยชน์ดีค่ะ

คนฉลาดจะไม่พร่ำบ่น คนโง่มักพร่ำบ่นอยู่ร่ำไป เฮ้อ แอบเซ็งแทนคนทำ

จี๊จ้า
IP: xxx.53.172.149
เขียนเมื่อ 

-ขอบคุณค่ะที่ให้คำแนะนำดีๆเกี่ยวกับหนังสือราชการข้อเสนอแนะควรจะมีตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการให้ดูหน่อยก็ดีน่ะค่ะ

กูเอง
IP: xxx.172.181.68
เขียนเมื่อ 

ดีๆๆๆๆๆๆๆจร้า

สาระเยี่ยมสุดๆๆ

อิอิอิอิอิอิอิ

นู๋แป้ง
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 

อยากดูตัวอย่างมีป่ะ

อะไรไม่รู้ไม่มีอะไรที่อยากได้เลย

IP: xxx.91.95.82
เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างเหี้ยไร

น้อยหน่า
IP: xxx.173.34.238
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

ณัฐณิชา
IP: xxx.142.159.222
เขียนเมื่อ 

อยากได้ตราครุฑทำยังไงค่ะ

วีระนัต
IP: xxx.26.224.212
เขียนเมื่อ 

ไม่มีตัวอย่างจดหมายให้ดูเหรอค่ะ แบบที่ใช้กับจดหมายเวียน

mind..
IP: xxx.168.151.127
เขียนเมื่อ 

ดีคะจะได้เอาไปทำรายงาน

น้ำตาล
IP: xxx.172.184.165
เขียนเมื่อ 

อยากรู้ว่ารูปแบบหนังสือสั่งการที่ถูกต้อง ตำแหน่งที่อยู่ของคำว่าประกาศ ณ วันที่ หรือสั่ง ณ วันที่ อยู่ส่วนใดของบรรทัด เท่าที่เคยรู้ตัว ป หรือ ส ต้องอยู่ตรงกับหางครุฑใช่หรือไม่ ใครรู้ช่วยตอบด้วยคะ

จูล
IP: xxx.25.123.2
เขียนเมื่อ 

ดีนะ ที่ทำเป็นตัวอย่างให้ดู ส่วนคนอื่นที่ด่านะมันโง่กว่าคนฉลาด

 

IP: xxx.25.123.2
เขียนเมื่อ 

เกลียดคนดูถูกจังว่ะ คนอื่นเค้าเซ็ง

 ส่วนตัวเองทำไม่ได้ก็ดูถูกคนสร้างเว็บ  ตัวเองทำไม่เป็นก็ว่าใครคนอื่นอีควาย

 

อ๊บ อ๊บ ครองโลก ว่ะฮะฮ่า
IP: xxx.77.177.36
เขียนเมื่อ 

ว่าเขาแล้วตัวเองทำเป็นเหรอ...โง่แล้วยังแสดงความโง่ออกมาอีกนะ

ได้เรียนมาป่าว คำว่ามารยาทน่ะรู้จักปะ

คนที่เขาทำเว็บออกมาถือว่าเค้าฉลาดกว่าคนที่ชอบดีแต่พูดนะ

เอาเวลาที่ด่าว่าเค้าไปสร้างเว็บขึ้นมาอ่านเองดีกว่ามั้ง

มือและสมองจะไม่ว่าง นะนะนะควายยยยยยเอ้ย

เนสสสสสสสส
IP: xxx.172.50.90
เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เรื่องยาวมากกกกกกกกก  มันหน้าจะดีกว่านี้

เนสสสสสสสส
IP: xxx.172.50.90
เขียนเมื่อ 

มันก็ดีและ