นักศึกษาตรวจสอบระดับคะแนน ในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2549 สาขาวิชาเคมี, ชีวเคมี