การจัดการความรู้ชุมชนในการทำการเกษตรแบบปราณีต

การจัดการความรู้ในชุมชนกับการการเกษตรปราณีต
สวัสดีครับ พี่น้องชาว KM  ทุกท่าน

วันนี้ใคร่ขอนำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของการจัดการองค์ความรู้ในชุมชนในการทำการเกษตรแบบปราณีต ดังนี้

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุมชน การศึกษาข้อมูลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เราจะทำการศึกษา รวมทั้งเรื่องของการทำการเกษตรแบบปราณีต

2. ทำการสำรวจชุมชน เพื่อหาข้อมูลเบื้องต้นว่ามีใครบ้างทำการผลิตแบบปราณีตอยู่บ้าง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการทำการเกษตรแบบปราณีตกับชุมชน

3. การออกแบบเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งทดสอบการเก็บข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อหาความเชื่อมั่นในแบบสอบถาม และความเที่ยงตรงในเครื่องมือที่จะเก็บรวบ

4. ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นและการปรับแก้เครื่องมือให้มีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์

5. ดำเนินการเก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้ ตลอดทั้งการตรวจสอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาว่าได้ครบทุกส่วนหรือไม่ อีกทั้งเป็นการพูดคุยในเรื่องที่กำลังดำเนินการอยู่ว่าเรามีแนวทางอย่างไรที่จะทำให้อาชีพที่ดำเนินการอยู่ดีขึ้น

6. การรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นว่าข้อมูลที่ตนได้รวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่างนั้นเป็นอย่างไร

7. ดำเนินการประชุม โดยเชิญกลุ่มตัวอย่าง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารับฟังผลการศึกษาข้อมูล ตลอดทั้งการรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อได้นำกลับมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้

8. สังเคราะห์ข้อมูล และหากมีเวลาเพียงพอนำเสนอต่อสาธารณะชนให้ได้รับทราบข้อมูล และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย

9. รายงานผล และตีพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

                                                 ท่านผู้อ่าน หรือท่านผู้รู้ เห็นเป็นอย่างไรครับ ไม่ทราบว่าควรปรับปรุงข้อใด หากท่านจะกรุณาในการที่จะเสนอแนะจักเป็นพระคุณยิ่งพบกันวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                           

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรประณีตความเห็น (0)