คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับมอบหมายจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ    ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ระดับภูมิภาค  ขึ้นระหว่างวันที่  17-19 สิงหาคม 2549  โดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกิจกรรมต่าง  ๆ  ในระดับ  ม. ปลาย  และ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รับผิดชอบกิจกรรม  ในระดับ  ม.  ต้น  รวมทั้ง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับผิดชอบในส่วนกิจกรรมระดับประถมซึ่งคณะฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าวจากกระทรวงวิทยาศาสตร์  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย