การเบิกค่าสอนพิเศษ  จะต้องส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายในวันที่ 5

ของเดือนถัดไป