นักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ดำเนินการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ในภาคต้น ปีการศึกษา  2549  และได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการทราบแล้ว