เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ

           ท่านที่สนใจเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ   อ่านบทความเกี่ยวกับเครื่องมือ In depth interview ได้ที่  http://www.pathfind.org/site/DocServer/m_e_tool_series_indepth_interviews.pdf?docID=6301 

วิจารณ์ พานิช

๓ กค. ๔๙