งานธุรการจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการทุกชนิด