ข่าว คือ การรายงานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งประชาชนให้ความสำคัญและสนใจ รวมทั้งมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมาก

 

   องค์ประกอบของข่าว ต้องตอบคำถามพื้นฐาน 5 ข้อให้ได้ ได้แก่
       1 ใคร ( Who) เป็นคำถามเกี่ยวกับบุคคล เช่น ใครทำอะไร ใครคือบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว
       2 ทำอะไร ( What) เกิดอะไรขึ้น การกระทำหรือเหตุการณ์ใดของข่าวที่เป็นเรื่องราวและเหตุการณ์ที่สำคัญ
       3 ที่ไหน ( Where) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นที่ไหน
       4 เมื่อไหร่ ( When) การกระทำหรือเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นวันเวลาใด
       5 ทำไมและอย่างไร ( Why and How) ทำไมการกระทำ เรื่องราวหรือเหตุการณ์จึง และ เกิดขึ้นได้อย่างไร