หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ


หนังสือสั่งการ

หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฏหมายกำหนดแบบไว้ โดยเฉพาะหนังสือสั่งการ

มี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ

คำสั่ง

 คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฏหมาย ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดตามแบบที่ 4 รูปแบบคำสั่งท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

   1 คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง รูปแบบคำสั่ง

  2 ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง

  3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง

  4 ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วยแล้วจึงลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ

  5 สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ขื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง

  6 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ

  7 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง

 ระเบียบ  

  คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฏหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ 5 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

1 ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ

2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ

3 ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ 2 และที่ถัด ๆ ไปตามลำดับ

4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ

5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึงกฏหมายที่ใหอำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี)

6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดและข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1

7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ

8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ

9 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบ

 ข้อบังคับ

คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฏหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำตามแบบที่ 6 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

1 ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ

2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ

3 ฉบับที่ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับ เรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และที่ถัด ๆ ไปตามลำดับ

4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 18.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมาย ที่ให้อำนาจออกข้อบังคับ

6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด้และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ ้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1

7 ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ

8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ

9 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ

 

ตัวอย่างหนังสือสั่งการ

 

  ตราครุฑ

ที่ 151/2547

เรื่อง  มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  65  พรรษา  มหาราชินี  

       

ด้วย  กรมอาชีวะศึกษา ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ  65  พรรษา มหาราชินี ขึ้นระหว่างวันที่  9 – 11  สิงหาคม  2540    วัดพระธรรมกาย  จังหวัดปทุมธานีในโอการนี้ได้กำหนดเป้าหมายให้วิทยาลัยพณิชยการบางนานำนักเรียน  จำนวน  40  คน  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

                     เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี  วิทยาลัยฯ  จึงมอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ  ดังต่อไปนี้                    

1. นายสุเทพ              เจนาคม    

                2. นางบุญญลักษณ์       บริบูรณ์                   

                 3. นางอรพิน             ขอประพันธ์                

             4. นางสินี                 วิจารณ์                 

              5. นางภัสภร             วรนีธีปรีชา              

      6. นางสาสวอนุจิตร      จอนจำรัส        

               7. นางเพียงภรณ์           หิรัญวงค์               

                      8. นางสภางค์พรรณ   พงศ์สุวรรณ                          

                                 สั่ง ณ วันที่ 7  สิงหาคม   2548

    

( นายสุเทพ      เจนาคม )

                          ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา

ตัวอย่างระเบียบ

ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กรอย่างปลอดภัย   ด้วย(หน่วยงาน / บริษัท / ห้าง /ร้าน)..............................ได้ จัดให้มีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ดังนั้นเพื่อให้การใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง เห็นสมควรวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 คำนิยาม

"องค์กร" หมายความว่า ชื่อ (หน่วยงาน / บริษัท / ห้าง / ร้าน).....................................................

"เครือข่ายคอมพิวเตอร์" หมายความถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร...................................

"ผู้บังคับบัญชา" หมายความว่า ผู้มีอำนาจสั่งการตามโครงสร้างขององค์กร / บริษัท / ห้าง / ร้าน

"พนักงาน" หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างขององค์กร / บริษัท / ห้าง / ร้าน รวมถึงบุคคลอื่นที่องค์กรมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามสัญญา ข้อตกลง หรือใบสั่งซื้อ

"ข้อมูล" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้

"ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์" หมายความถึง พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเข้าถึงโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือผู้ดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้มี "คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์" ที่ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งจากพนักงานขององค์กร โดย คณะกรรมการความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • กำกับดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
  • ให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
  • ให้คำแนะนำและคำเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการกำหนดนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้เสนอผู้บังคับบัญชาเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
  • ดำเนินการเรื่องอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

แบบคำสั่ง

(ตามระเบียบข้อ 16) แบบที่ 4

คำสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง

ที่............................./ (เลขปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง)

เรื่อง ..........................................................................................

-----------------------------------

(ข้อความ) ทั้งนี้ ตั้งแต่ ....................................................................................

สั่ง ณ วันที่ ................................พ.ศ. ………………

(ลงชื่อ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)

(ตำแหน่ง)

  

แบบระเบียบ
(ตาระเบียบข้อ 17) แบบที่ 5
ระเบียบ (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ)
ว่าด้วย .................................................................
(ฉบับที่ ................ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ)
พ.ศ. ..........................
--------------------
(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ..................................พ.ศ. ......... “
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ....................................เป็นต้น
แบ่งเป็นหมวดให้นำข้อผู้รักษาการตามระเบียบไปกำหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1)..........................................................................................................
..............................................................................
ประกาศ ณ วันที่ ....................................พ.ศ. .................................
(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตำแหน่ง)

 

แบบข้อบังคับ
(ตามระเบียบข้อ 18) แบบที่ 6
ข้อบังคับ (ชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ)
ว่าด้วย ...............................................................
(ฉบับที่ ................. ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ)
พ.ศ. ..........................
---------------------
(ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกข้อบังคับ
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ .................................พ.ศ.........................”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ................................................เป็นต้นไป
.........................................................................
ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้นำข้อผู้รักษาการไปกำหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1 )................................................................
...........................................................................................
ประกาศ ณ วันที่ ................................................พ.ศ.......................
(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตำแหน่ง)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนังสือสั่งการความเห็น (8)

น้องดำ
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
เข้าใจง่าย

ขอบคุณมากนะค่ะ  กำลังหาข้อมูลทำรายงานพอดีเลย

จากเด็ก  หนองคายม.6/1

IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
หนังสือสั่งการ
นางสาวเหมือนจิตร สพฤษศรี
IP: xxx.123.112.243
เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการที่จะไปสอบเกี่ยวกับงานสารบรรณมากคะ

สา
IP: xxx.155.230.107
เขียนเมื่อ 

ดี๊ดีมั๊กมากเลยนะก๊ะ

กำลังหาอยุพอดีเลย

เบื่อมากมาย....

อยากบอกว่า..เค้ารักเชคนะ

รุ้กัลอยุ่
IP: xxx.155.230.107
เขียนเมื่อ 

เบื่อเท้ซู๊ดนัยโลกเลยนะ

เซ็งงงง

อยากบอกว่ารักบัสมากมาย

กิ้ง
IP: xxx.173.131.45
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลอยากได้พอดี

น้องยา
IP: xxx.229.242.234
เขียนเมื่อ 

ขอยคุณสำหรับข้อมูลค่ะ