ครูผู้ชำนาญการผลิตและใช้สื่อกำลังสาธิตการใช้สื่อถวายแด่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 เมื่อวันที่  29  กรกฎาคม  2549