ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

ความผิด 8 อย่างที่ผิดกฎหมายฟอกเงิน

    ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน

                  1.ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบยาเสพติด หรือตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

                   2.ความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะที่กี่ยวกับการเป็นธุระจัดหาล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก  กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบการค้าหญิงและเด็ก

                    3.ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามกฎหมายอาญา หรือการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

                    4.ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงหรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระทำโดยบุคคลที่รับผิดชอบหรือมีประโยชน์เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน

                     5.ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายอื่น

                     6.ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพย์โดยอ้างอำนาจอั้งยี่ ซ่องโจร ตามกฎหมายอาญา

                     7.ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

                     8.ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามกฎหมายอาญา

 ครั้งต่อไปจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายฟอกเงินความเห็น (1)

IP: xxx.183.247.26
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันนี้มี 11 มูลฐานความผิดแล้วค่ะ