ค่ายจิตอาสา รวมพลคนต่างวัยหัวใจใฝ่เรียนรู้ : ค่ายไร้กรอบแต่ไม่ไร้ใจ GotoKnow จัดให้ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุน ครั้งที่ ๔  เดิมมีแผนการว่าจะไปจัดที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ สพท.น่าน เขต ๒ ในเดือนธันวาคม  ๒๕๕๓  แต่ครั้งนี้เยาวชนที่บ้านห้วยปลาหลด มีความสนใจอยากจะให้มีการจัดกิจกรรมค่าย ฯ จึงยินดีจัดให้เป็นครั้งที่ ๔  ส่วนที่โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ เลื่อนเป็นครั้งที่ ๕ ตามกำหนดการเดิม

       บ้านห้วยปลาหลด ดอยมูเซอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ  สามารถสร้างองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี    ในด้านภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมค่าย ฯ  โดยเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  จำนวน ๓๕ คน 

         การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เป็นลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ "เยาวชนคนรักถิ่น บ้านห้วยปลาหลด"  เพื่อเป็นการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  ความสามารถเป็นผู้แนะนำ อธิบาย เล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยว และประวัติของท้องถิ่นได้  โดยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนของการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนัก รักและหวงแหน วัฒนธรรมของตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ปลอดภัยจากยาเสพติด  ห่างไกลอบายมุข และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียนและเยาวชนทั่วไป  รวมทั้งมีความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าและศักยภาพชาติพันธุ์ ของตนเอง 

          นอกจากนี้การได้ทำกิจกรรมและการอยู่ร่วมกัน  จะได้เรียนรู้การแสดงออกของความมีน้ำใจ การช่วยเหลือ การเอื้ออาทรต่อกัน จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะความมีจิตสาธารณะและความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคมตามโอกาส

         การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ครั้งนี้มีกำหนด ๔ วัน ๓ คืนคือวันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม - วันอังคารที่ ๒๗ กรกฏาคม  ๒๕๕๓ มีกำหนดการดังนี้ 

วันเสาร์ที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ 

ภาคเช้า : ลงทะเบียนและพิธีเปิดค่าย  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา

ภาคบ่าย : กิจกรรมสัมพันธ์  / BAR ความคาดหวัง

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า :    Walk Rally   ทักษะชีวิต 

ภาคบ่าย  :   สันทนาการ เรียนรู้การตั้งคำถาม

ภาคค่ำ  :  ระดมความคิดการตั้งคำถาม

วันจันทร์ที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า :  สันทนาการ / ไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ภาคบ่าย : ไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ภาคค่ำ : สร้างองค์ความรู้

วันอังคารที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๓

ภาคเช้า : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ภาคบ่าย  : AAR  / ปิดค่าย 

            การจัดค่ายครั้งนี้นับเป็นกิจกรรมจิตอาสา ไม่มีข้อกำหนดของงบประมาณ  ไม่มีค่าดำเนินการ เหมือนกับกิจกรรมการจัดค่ายฯ ที่ผ่านมา ส่วนอาหารได้มาจากวัตถุดิบในพื้นถิ่นและการบริจาคของคนในชุมชน  และผู้มีเมตตาจิตให้ความอนุเคราะห์  นอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนสิ่งของรางวัลจาก GotoKnow.org 

          ขอเชิญชวนสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ฯ ประเด็น "เยาวชนคนรักถิ่น บ้านห้วยปลาหลด"  โดยไม่จำกัดจำนวน  ขอขอบพระคุณผู้มีเมตตาจิตที่ให้กำลังใจและให้การสนับสนุน   และขอขอบคุณอาร์ม อาภาวรรณและทีมงาน GotoKnow.org  ทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สิ่งของ รางวัลสำหรับการจัดกิจกรรม

        ขอขอบพระคุณ  ผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดค่ายจิตอาสาครั้งนี้

        ๑. คุณหมอเล็ก ภูสุภา และคุณแป็ก  โอนเงินผ่านบัญชี  ๓,๐๐๐  บาท

 

 

 สถานที่จัดกิจกรรมค่ายฯ