วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2549 ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ได้มาแนะนำเรื่องการเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางหัวเสือบุญแจ่มเนียมนิล หลักสูตรธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางหลักสูตรใหม่ ที่สายสามัญสอนให้เด็กสามารถมีพื้นฐานที่จำเป็นในการทำงาน ซึ่งเป็นทางเลือกของนักเรียนที่สามารถจบไปทำงานได้หรือเรียนต่อระดับปริญญาตรีก็ได้ โดยอาจารย์ได้เน้นให้เด็กมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หาความรู้ตลอดเวลา เพราะความรู้ต้องสด ทันเหตุการณ์ และต้องเรียนร่วมกัน ช่วยกันเรียน และแบ่งปันความรู้กับเพื่อน เป็นต้น

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ครับ