เทคโนโลยี

เทคโนโลยีและการเรียน

 เทคโนโลยีและการเรียน

     

 

        เทคโนโลยีมีประโยชน์ในการช่วยทำให้เกิดวิธีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆขึ้นมา เพื่อช่วยในการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่มองในด้านการผลิตจะพบว่าเทคโนโลยีถูกนำมาใช้เพื่อการผลิตซ้ำๆ กัน  การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบของโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน จะถูกใช้สำหรับการทำงานที่ซ้ำซาก อย่างเช่น การทำแบบฝึกหัด การพิมพ์ข้อความ ดังนั้นเราจะพบว่าคอมพิวเตอร์มีประโยชน์จริงแต่เราก็ควรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเตรียมคนให้สามารถอยู่กับเทคโนโลยีได้อย่างเป็นฝ่ายกระทำ คือเราใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ แทนการออกแบบกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อฝึกเดินตามเขื่อนไขข้อจำกัดของเทคโนโลยี ดังนั้น การนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในระบบของโรงเรียนควรมีการสอนทักษะคอมพิวเตอร์พร้อมกับเนื้อหาความรู้ โดยการเชื่อมโยงทักษะคอมพิวเตอร์เข้าสู้หลักสูตรได้ และคิดกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

ทักษะพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี

คือ    ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อ ประกอบด้วย

         -ทักษะในการพิมพ์ (tying )

       

      -ทักษะในการใช้ชอฟต์แวร์ช่วยในการพิมพ์และประมวลผลคำ (word processing)

        -ทักษะในการใช้สื่อ (media literacy)คือความเข้าใจในการรับสื่อข้อมูลข่าวสารและสามารถใช้สื่อให้เกิดผลได้ตามที่ต้องการ

ที่มา : พรพิไล เลศวิชา.มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 , กรุงเทพฯ ;2544

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ความเห็น (1)

มานิต
IP: xxx.29.20.91
เขียนเมื่อ 
ดีมาก กรุณาแลกเปลี่ยนเรียนู้กับเพื่อน ๆ ด้วยทั้งในสถาบันและต่างสถาบัน