KICK OFF "KM" สพท.

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี....ของการขับเคลื่อน KM ของ สพท. ที่ได้ผู้บริหาร (CKO) ที่มีความรู้ความเข้าใจใน Concept KM เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะผลักดัน สนับสนุน เป็นคุณเอื้อ....แบบสุดๆ ..

            เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549  (เวลา 09.30-12.00 น.)   สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี (สพท.)  ได้ฤกษ์เปิดตัว KM  ของสำนักฯ    โดยมีการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของสำนักฯ ครั้งที่ 1/2549  ที่ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 5  โดยมี ท่านผอ.สมศักดิ์ สุริโย  ผอ.สำนักฯ ซึ่งเป็นประธานคณะทำงานฯ ได้ให้ความสำคัญ และเป็นประธานในการประชุมในวันนี้       สรุปสาระการประชุมได้ดังนี้........

  • ท่าน ผอ.สมศักดิ์ สุริโย ประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า เรื่องการจัดการความรู้เป็นเรื่องใหม่ เรียนหนังสือมา ทำงานมา 30 กว่าปี ก็ยังไม่เคยได้ยินหรือรู้จักเรื่องนี้มาก่อน  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำนักฯ เราต้องมาเรียนรู้ว่า KM คืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร ทำแล้วจะมีประโยชน์ต่อสำนักฯ อย่างไร 

           วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อ

           1.  ให้ทุกส่วน, กลุ่ม ทำความเข้าใจ รู้จักหน้าตาของ KM ว่าเป็นอย่างไร และ

           2.  ร่วมกันวางแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักฯ 

           คณะทำงานฯ ทุกคน ต้องทำความเข้าใจ รู้จัก เข้าใจ มีแนวคิดที่จะทำให้สำนักฯ อย่างไร มีแผนเรื่องนี้อย่างไร ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ KM มีความสำคัญมาก สำหรับสำนักฯ เรา ซึ่งมี 3 ภารกิจหลัก  คือ

           1) การพัฒนาบุคลากร

           2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

           3) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ซึ่งถือว่า การจัดการความรู้ เป็นนโยบายสำคัญที่สำนักฯ ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม

  • ต่อจากนั้น คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์  เล่าเรื่อง แนวคิดและหลักการ ของ KM   เพื่อปูพื้น และสร้างความรู้ความเข้าใจใน Concept  ของ KM ให้แก่คณะทำงาน KM  ของสำนักฯ 
  • เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อปรับแนวคิด กระบวนทัศน์ต่างๆ ในเรื่อง KM   ให้ตรงกัน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะก้าวเดินต่อไป ในการขับเคลื่อน KM ของสำนักฯ  
  • การพิจารณาจัดทำแนวทางการจัดการความรู้ของสำนักฯ ในปี  2549    โดยท่าน ผอ.สมศักดิ์ สุริโย  ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

          1. คณะทำงาน KM สำนักฯ มีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM  และวางแนวทางในการดำเนินงาน KM ของสำนักฯ ตลอดจน ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงาน KM ของส่วน กลุ่ม ฝ่ายในสำนักฯ  คณะทำงานฯ ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

          2.  ให้ทุกส่วน ,กลุ่ม, ฝ่าย ในสำนักฯ มีการดำเนินการ KM  ในส่วน กลุ่ม ฝ่าย ของตนเอง  โดยมีคณะทำงาน KM สำนักฯ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน

          3. จะได้มีการนำเรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักฯ เข้าชี้แจงและมอบเป็นนโยบายให้ทุกส่วน กลุ่ม ฝ่าย ดำเนินการ ในที่ประชุมสำนักฯ  ในวันที่ 4 กค.49 

           4. ให้มีการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดการความรู้ ให้แก่ ผู้บริหาร ระดับ ผอ.ส่วน, ผอ.กลุ่ม, หัวหน้าฝ่าย   โดยให้คณะทำงาน KM  สำนักฯ เตรียมรายละเอียดจัดหลักสูตร พร้อมเอกสารคู่มือ และกำหนดวันจัดเวที  พร้อมทั้งเน้นย้ำ ให้คณะทำงานฯ ดำเนินการกันเอง ในบรรยากาศสบายๆ อย่างในวันนี้... โดยไม่ต้องเชิญบุคคลภายนอก....                          

                        Mt1

     ผอ.สมศักดิ์ สุริโย ผอ.สำนักฯ เป็นประธานการประชุม

                         Mt2                      

          คุณนันทา ติงสมบัติยุทธ์ เล่าเรื่อง Concept   KM 

                          Mt5

                                   ทีม KM  สพท.

                          Mt3

                        ตั้งใจ........ มุ่งมั่น.....แน่วแน่..                                

                          Mt4

                             ขับเคลื่อน KM  สพท.                   

                 นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี....ของการขับเคลื่อน KM ของ สพท. ที่ได้ผู้บริหาร (CKO)  ที่มีความรู้ความเข้าใจใน Concept KM เป็นอย่างดี  และพร้อมที่จะผลักดัน สนับสนุน เป็นคุณเอื้อ....แบบสุดๆ ..ให้การดำเนินงาน KM ของ สพท. มีพลังขับเคลื่อนไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ประเทศชาติต่อไป..... 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM นักพัฒนาฯความเห็น (0)