ผลการแข่งขันประเภทบุคคล Stroke Play กอล์ฟประเพณียะลา - ปัตตานี

การแข่งขันกอล์ฟประเพณียะลา - ปัตตานี ผลการแข่งขันแต่ละไฟลท์สามท่านแรกคือผู้ที่ได้รางวัล

เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๔๙ ได้มีการแข่งขันกอล์ฟประเพณียะลา - ปัตตานี ผลการแข่งขันแต่ละไฟลท์ดังทีปรากฏ โดยแต่ละบรรทัดมีข้อมูลคือ ไฟลท์ ชื่อ HCP out in Gross net ตามลำดับ

Img_61362%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87
a พ.อ.วัฒนา     ดาวมณี       7 42 39 81 74
a นายจิตร   ภาวกังวาลวงศ์  9 43 39 82 73
a นายสังวร   คล้ายดวง        9 41 42 83 74
a นายธีรยุทธ   เถรว่อง         9 42 42 84 75
a จ.ส.อ. ทศพร   จุลละนันท์ 9 45 39 84 75
a นพ.ศักดา    อัลภาชน์        6 43 42 85 79
a นพ.กุลเดช    เตชะนภารักษ์ 9 41 49 90 81
a นพ.ชูเกียรติ    ลีฬหาวงศ์   9 45 45 90 81
a นายนรินทร์ แตงอ่อน         9 46 46 92 83
a นายชัชวาลย์         สุขสุชิต 9 49 50 99 90
b นายณรงค์   นุ่มผ่อง          10 39 41 80 70
b ร.อ.พงษ์ศักดิ์   วงศ์บุญ     14 43 41 84 70
b พ.ต.ท. ปราโมทย์    พัศระ 14 43 42 85 71
b นายปพนศักดิ์    เกียรติก้องชยิน 12 43 40 83 71
b ด.ต. ธนทร   ศรีสวัสดิ์  11 42 41 83 72
b นายนรินทร์  หนูช่วย  12 40 44 84 72
b นายชัชวาล           งามทับ 18 46 44 90 72
b นายภานุศักดิ์   อุดมวณิช 16 48 41 89 73
b นายสำเริง   พีระสุขประเสริฐ 15 43 45 88 73
b นายสมพงษ์          แดงปรก 17 45 47 92 75
b นายสมชาย  ฐิตินันทพันธ์ 13 49 40 89 76
b นายฉัตร            จันทรวารีรัตน์ 14 46 45 91 77
b นายสัญญา หอยสังฆ์ 17 48 46 94 77
b นายสมหมาย   กสิพงศ์ไพศาล 11 45 44 89 78
b นายวิชัย ศรีทอง  20 47 51 98 78
b นายไพจิตร   อาสาสุจริต 12 48 44 92 80
b จ.ส.อ.โกมล  ทองหนู  12 53 44 97 85
c จ.ส.อ.วิสูตร  สายอร่าม  18 48 38 86 68
c นายพิชัย เศรษฐภิญโญ  24 48 41 89 65
c พ.ต.ท.พิชัย   จันทรเกษม 23 46 44 90 67
c นายบุญฤทธิ์  สุขสง่า  17 44 43 87 70
c นายกิตติศักดิ์   ณ พัทลุง 24 50 44 94 70
c นพ.ซำซูดิน           ดายะ  24 49 45 94 70
c นายสุรพันธ์  สินทอง  24 46 49 95 71
c นายพงศกร          ทิพย์ดนตรี 18 45 44 89 71
c นายสนั่น จอมสุริยะ  20 43 48 91 71
C นายกำธร  นพคุณขจร  24 49 47 96 72
c พล.ต.ชลอ  กิ่งทอง  20 47 45 92 72
c นายอนุวัฒน์           มาณวิจิตร 18 46 44 90 72
c นายปฐมพร (CP)  24 48 48 96 72
c นายพิชิต (CP)  24 52 44 96 72
c นายเฉลิมชัย  24 49 48 97 73
C นายประสาท  แสงวิจิตร 24 51 47 98 74
C นายอนุวัฒน์           ลิ่มกังวาฬมงคล 18 41 51 92 74
c นายธนพงศ์ เจาะพงศ์  24 52 46 98 74
c นายวัชรภูมิ ตุรงคสมบูรณ์ 24 48 50 98 74
C นายปิยสันติ์          วิวัฒน์ สุรกิจ 18 49 44 93 75
c นายพิเชต              ดำแก้ว 18 49 44 93 75
c นายเบญจรงค์ อ่อนแก้ว 23 49 49 98 75
c นายวิเชียร  ตุรงคสมบูรณ์ 22 51 47 98 76
C นายวิสุทธิ์             พึ่งรัศมี 18 50 45 95 77
c นายนิโซะ              ดายะ 18 47 48 95 77
c พ.ต.อ.วรชัย  คงทน  17 47 48 95 78
c นายพินิจ   24 49 53 102 78
c นายนภดล            เกิดน้อย 20 47 52 99 79
c นายธนิต              คุมภะสาโน 24 55 48 103 79
c นายสถาพร ฉายสูงเนิน 24 50 53 103 79
c นายบุญชาย ปัญจสุนทร 24 48 55 103 79
c นายวิธาน ชนยพันธ์ศร 24 47 57 104 80
c นายธนวี  ประวัติ  17 48 50 98 81
c นายวุฒิชัย             นรสิงห์ 18 49 50 99 81
c นายรุ่งชัย             แซ่ตั้ง  19 49 51 100 81
c นายสมควร ทองแก้ว  24 53 52 105 81
c นพ.จิตรกร เพชรศิราสัณห์ 24 55 50 105 81
c นายมานิต นาคทั่ง  24 55 50 105 81
c นายสุเมธ กิตติพินิจนันท์ 24 54 51 105 81
c นายสมกิจ จันทรพาหา  24 52 54 106 82
c นายวิรัตน์ 23 56 49 105 82
c นายวิบูลย์ วัฒนศรีโรจน์ 23 56 50 106 83
C นพ.บุญยง            รุจิราวรรณ 19 53 50 103 84
c นายสมทบ            ยิ้มศิริวัฒนะ 22 52 54 106 84
c นายนพชัย ไพชยนต์  24 55 55 110 86
c นายอำนวย   24 56 55 111 87
C นายวิทยา   รัฐการันต์  24 58 54 112 88
c นายเจริญ  จิรวิกานต์  18 53 54 107 89
c นายสุทธิศักดิ์       หะสาเมาะ 24 61 53 114 90
c นายเอกมล  เกียรติไพบูลย์ 20 57 54 111 91
c นายเศรษฐี   24 61 55 116 92
c นายวิเชียร  (CP)  24 58 59 117 93
C นายอุดม  ธรรมเจริญ  21 55 60 115 94
c นายสมชาย รัตนคช  24 53 DQ DQ DQ
d นายอุดมพงษ์  27 45 43 88 61
d นายศิลป์ชัย เลิศจำรัสพงศ์ 27 50 44 94 67
d พ.ท.กฤษฎา คงพันธ์  27 47 50 97 70
d นายชูศักดิ์ สุขุมวิทยา  30 51 52 103 73
d นายประสาน สมนวล  27 49 53 102 75
d นายมานิตย์ ไชยมนตรี  27 52 50 102 75
d นายอุดมเกียรติ  27 52 52 104 77
d นายประสิทธิพร จินดาวัฒน์ 27 50 55 105 78
d นายสุคนธ์ ขำกลิ่น  27 53 54 107 80
d นายตติยะ   27 54 56 110 83
d นายเกียรติไทย  27 59 55 114 87
d นายอมรลาภ   27 61 56 117 90
d นายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ 27 60 59 119 92
d เด็กชายมรุภัทร  36 68 61 129 93
d นายสุนทร มุสิรังษี  27 74 67 141 114

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมกอล์ฟสิงห์ปัตตานีความเห็น (0)