เทคโนโลยีนอกห้องเรียน

นักเรียนมักชอบเข้าไปอยู่ในร้านอินเตอร์เน็ต

เทคโนโลยีนอกห้องเรียน

           ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะเป็นผลมาจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ทำให้โรงเรียนส่วนมากปรับตัวและก้้าวตามเทคโนโลยีแทบไม่ทัน  สื่อยุคใหม่นี้จะเน้นความสนุกสนานมากกว่าการให้ความรู้เทคโนโลยียุคใหม่จึงมากับวิธีจูงใจแและดึงดูดเด็กๆได้ดีกว่า  เด็กๆจึงตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีนอกห้องเรียนก่อนที่โรงเรียนจะทันตั้งตัว

                                      222

         เหตุการณ์ที่พบเห็นกันอยู่บ่อยๆ หรือแทบทุกวันก็คือ ก่อนเข้าห้องเรียนและหลังเลิกเรียนนักเรียนมักชอบเข้าไปอยู่ในร้านอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะเข้าไปเล่นเกม chat หรือทำอย่างอื่น เป็นต้น

        เทคโนโลยีเหล่่านี้เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาก็จะทำให้สามารถจัดลำดับขั้นตอนกการเรียนหรือการค้นหาข้อมูลความรู้ใหม่ได้  สามารถที่จะทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือลงลึกไปสู่ข้อมูลหรือเรื่องราวที่ซับซ้อนขึ้นได้ด้วยความเร็วที่ควบคุมได้และด้วยการนำเสนอที่น่าสนใจ  แต่ปัญหามีอยู่ที่ว่าเทคโนโลยียังถูกนำมาออกแบบในกระบวนการเรียนการสอนน้อยมากส่วนมากก็เป็นเกมส์และการบันเทิงท้ั้งสิ้น

                                 %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e    

        หลักการง่ายๆในการใช้เทคโนโลยีหรือสื่อเพื่อการศึกษาก็คือ  " มันจะมีผลต่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ก็เเมื่อมันจำลองหรือสอดคล้อง  หรือสนับสนุนวิธีการที่มนุษ์ใช้ในการเรียนรู้เท่านั้นเอง " จริงๆแล้วทักษะและการเรียนรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้้นและพัฒนาขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องมือหรืิอเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  เราอาจใช้เครื่องมือเหล่านี้ในบางโอกาสแต่บางครั้งแม้ใช้เครื่องมือก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก  การที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษานั้น  เราจะต้องรู้ว่ากระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร  การที่เราสามารถรู้เรื่องวิธีการเรียนรู้ของเด็กจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรานำเทคโนโลยีมาใช้ได้ถูกที่  ถูกเวลา  ถูกวิธี  และรู้ด้วยว่าเราต้องอาศัยอย่างอื่นอีกที่ไม่ใช่เทคโนโลยีการเรียนรู้จึงจะได้ผล

ที่มา : พรพิไล  เลิศวิชา.มัลติมีเดียกับโรงเรียนในศตวรรษที่21,

                          กรุงเทพฯ:2544.

ี่ัีั่่ี้่่่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการเรียนรู้ความเห็น (0)