GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

กำหนดการจัดการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

           - นวัตกรรมการศึกษา

           - การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

           - การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

           - แหล่งการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

           - การออกแบบ สร้าง นำไปใช้ และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้

           - กรณีศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

           1. รู้และเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

           2. วิเคราะห์ระบบและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้

           3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           4. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

           5. ออกแบบ สร้าง นำไปใช้ ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

           6. ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

           1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุษย์

           2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

           3. ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

           4. รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): educ104
หมายเลขบันทึก: 35785
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องที่คุณเรียนเหรอค่ะ