เสียงสะท้อน...จาก “เสียงกู่จากครูใหญ่”

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สร้างศรัทธา อดทน มุ่งมั้นและตั้งใจ จะนำสู๋ความสำเร็จ เฉกเช่นหนังเก่า..เสียงกู่จากครูใหญ่

      

        จากการประชุมปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ (รุ่นที่ 2) วันที่ 15 –17 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี และในกิจกรรมช่วงเย็นของวันที่ 2 ทีมวิทยากรได้นำ VCD เรื่อง เสียงกู่จากครูใหญ่ ฉายให้กับผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ดู ซึ่งหลังจากที่ชม VCD แล้ว จ๊ะจ๋าได้ตั้งคำถาม 2 คำถามคือ เบื้องหลังความสำเร็จของครูใหญ่คืออะไร และ นำไปใช้ในโรงเรียนของตนเองอย่างไร กัน.....แหมเสียดายบางท่านที่พลาดโอกาสไป...แต่ไม่เป็นไร...จ๊ะจ๋าได้นำเสียงสะท้อนจากผู้ที่ได้ชม VCD นี้ ซึ่งมีความคิดเห็นที่น่าสนใจ ก็เลยอยากเผยแพร่และเล่าสู่กันฟัง

       เบื้องหลังความสำเร็จของครูใหญ่ คือ
 • ต้องสร้างศรัทธา  สานความสัมพันธ์ชุมชน
 • คุณธรรม อดทน อดกลั้น อดออม พึ่งตนเอง มุ่งมั่น พากเพียร และกุศโลบาย ความคิดสร้างสรรค์ จะนำมาสู่ความสำเร็จ
 • มีวิสัยทัศน์และมีกลยุทธ์
 • คิดพัฒนาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • การสร้างกำลังใจ โดยเอาสิ่งที่ผ่านมาในวัยเด็กเป็นแนวทาง
 • ประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างชุมชนและโรงเรียน
 • การจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอ
 • การพัฒนาจิตใจของคน
 • พูดจูงใจและได้กำลังใจ
 • ต้องทำเป็นตัวอย่าง  ลงมือปฏิบัติงานทันที โดยไม่ต้องรอให้เกิดความพร้อมด้านงบประมาณ
 • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
         นำไปใช้ในโรงเรียนของตนเองอย่างไร คือ
 • สร้างวิสัยทัศน์  กำหนดเป้าหมาย ของการทำงานร่วมกัน
 • มีความเสียสละ
 • สำรวจสภาพที่แท้จริงในปัจจุบัน
 • หมั่นประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกัน
 • ระดมทรัพยากรในชุมชน แสวงหาการมีส่วนร่วม
 • สร้างความสามัคคีของทีมงาน สร้างทีมงานที่เข้มแข็ง
 • วางแผนทำงานก่อนลงมือทำ
 • บันทึกการทำงานของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้เห็นการพัฒนาสม่ำเสมอ
 • ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • มีปรัชญาในการทำงาน การทำงานหนักเป็นดอกไม้ของชีวิต
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • การสอนนักเรียนให้ทำงานแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้
 • เรียนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่ทิ้งถิ่น
 • การใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์การสอนได้
 • ทำความดี มีเมตตา ต่อเด็ก ตั้งใจสอนอย่างมุ่งมั่น
 • ปรับปรุงการทำงานให้รอบด้านมากขึ้น
 • การทำให้เป็นตัวอย่างที่ดี

        จะเห็นว่าแค่ VCD เรื่องเดียวสามารถสร้างพลังแรงใจให้ผู้ชมมีความคิดที่จะนำเรื่องราวที่ได้ชมไปพัฒนากับโรงเรียนของตนเองได้อย่างดีเยี่ยม การสะท้อนความคิดเห็นของทุกคนมีส่วนที่คล้ายคลึงกันและบางส่วนหลากหลาย  แต่โดยรวมแล้ว การจะนำแง่คิดดีๆ จากการชม VCD  เสียงกู่จากครูใหญ่ กลับไปปฏิบัติ  จะเห็นว่าเป็นรูปธรรมที่น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่า การพูดแต่ไม่ทำ และเมื่อปฏิบัติแล้วต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานอย่างหนัก เพื่อผลสำเร็จ ดังคำพูดของหนังเสียงกู่จากครูใหญ่ที่ว่า  การทำงานหนักเป็นดอกไม้งามของชีวิต

  เรื่องย่อ  กิจกรรมรุ่นที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (3)

charatsri
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
           เคยได้ชมเรื่องนี้ครั้งเมื่อไปอบรมขอบคุณที่สรุปให้   มีความประทับใจในภาพยนต์ชุดนี้เช่นกัน น่าจะเผยแพร่ให้ผู้บริหารทุกคนได้ดู
จ๊ะจ๋า
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งให้คุณรู้สึกดี เกิดความประทับใจในหนังเรืองนี้ และดีใจคะที่คุณ Charatsri จะนำไปเผยแพร่ให้ผู้บริหารดู

praweena
IP: xxx.128.216.199
เขียนเมื่อ 

ได้ชมเรื่องนี้ตอนเรียนวิชาภาษาไทย ปี 1 มีความประทับใจที่อาจารย์รัตน์ดา นำมาเผยแพร่แก่นักศึกษาและประทับใจครูใหญ่มาก