การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ Free Trade Area

อรกิตติ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ Free Trade Area
การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ Free Trade Area                   เขตการค้าเสรี หรือ Free Trade Area เป็นรูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ โดยประเทศที่รวมกลุ่มกันหรือประเทศสมาชิกจะต้องยกเลิกอุปสรรคทางการค้าทั้งหมด ไม่ว่าอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษี หรือ Non Tariff Barriers และที่เป็นภาษี หรือ Tariff Barriers วัตถุประสงค์ที่สำคัญคือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน หรือ เดินทางของสินค้า เงินทุน หรือ บุคคล ระหว่างประเทศคู่สัญญาหรือประเทศสมาชิกอย่างอิสระ (free movement) ทำให้ต้นทุนสินค้าในกลุ่มมีราคาลดลง เพื่อสามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกกลุ่ม และมีอำนาจต่อรองต่อตลาดโลกได้                 ข้อกฎหมายที่ควรพิจารณาคือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ มาตรา 38(1) ระบุบ่อเกิดของกฎหมายไว้ คือ สนธิสัญญา , จารีตประเพณีระหว่างประเทศ , หลักกฎหมายทั่วไป และคำพิพากษาของศาล รวมถึงคำสอนของผู้ทรงคุณวุฒิ                 ส่วนต่อมาที่ต้องพิจารณาคือ ข้อตกลงเขตการค้าเสรีเป็นสนธิสัญญาหรือไม่ตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยเรื่องสนธิสัญญา 1969 มาตรา 2 ให้ความหมายของสนธิสัญญาคือ ข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำขึ้นระหว่างรัฐ และอยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ                ตามข้อกฎหมายดังกล่าว ข้อตกลงการค้าเสรีจึงถือเป็นสนธิสัญญา ตามความหมายของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยเรื่องสนธิสัญญา และถือเป็นกฎหมายระหว่างประเทศตามธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ                 ทำให้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่ และพันธกรณีระหว่างคู่สัญญา หรือระหว่างประเทศสมาชิกที่ทำข้อตกลง                ในการทำข้อตกลงการค้าเสรีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีก็คือช่วยกระตุ้นให้มีการลงทุนในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจเติบโต  ส่วนข้อเสียของข้อตกลงการค้าเสรีคือ ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับ ประเทศคู่สัญญา หรือประเทศสมาชิกอื่นก็ได้รับประโยชน์นั้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นประเทศไทยต้องทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีโดยรัดกุมและละเอียดถี่ถ้วน เพราะหากผิดข้อตกลงจะกลายเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีที่มี                 อย่างแรกที่ต้องทำคือ ทบทวนว่าประเทศไทยมีกฎหมายใดทีเกี่ยวข้องกับข้อตกลงบ้าง และมีฉบับใดบ้างที่ขัดกับข้อตกลง เพราะถ้าไทยทำตามกฎหมายภายในประเทศ จริงอยู่ที่สามารถทำได้แต่จะเป็นการผิดพันธกรณี และอาจต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการทำตามกฎหมายภายในนั้น                  ต่อมาควรพิจารณาว่าข้อตกลงเขตการค้าเสรีนั้นต้องออกกฎหมายภายในรองรับ หรืออนุวัติการกฎหมายหรือไม่ โดยพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 ก่อน ถ้าข้อตกลงเข้าตามเงื่อนไขก็ต้องออกกฎหมายรองรับ นอกจากนั้นประเทศไทยควรพิจารณาข้อตกลงให้ดี เพื่อที่จะสามารถออกกฎหมายภายในให้ทันตามข้อตกลง จริงอยู่ที่กฎหมายภายในบางฉบับไม่ได้ขัดกับข้อตกลง หรือไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาตรา 29 แต่ถ้ากฎหมายนั้นไม่สอดคล้องกับข้อตกลงหรือยุคสมัย อาจทำให้ประเทศไทยประสบปัญหาหรือเสียเปรียบได้ นอกจากนี้การออกกฎหมายใหม่หรือแก้ไขกฎหมายเดิม ควรพิจารณาถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนั้นด้วย เพื่อป้องกันปัญหากฎหมายภายในขัดกัน หรือกฎหมายฉบับใหม่หรือกฎหมายที่แก้ไขขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอื่น                ตัวอย่างปัญหาที่ไทยอาจจะต้องประสบก็เช่น ถ้าเกิดกรณีมีเงินทุนไหลออกจากประเทศมาก หรือประเทศขาดดุลการค้ามาก จนต้องมีนโยบาย หรือออกกฎหมายมาซึ่งขัดกับข้อตกลง ประเทศไทยก็ต้องพิจารณาดูว่าการยอมขาดดุลการค้า กับการชดใช้ค่าเสียหายจากการฝ่าฝืนพันธกรณี อย่างใดที่ประเทศไทยจะเสียน้อยกว่ากัน ส่วนปัญหาอื่นที่อาจต้องพิจารณาออกกฎหมายหรือ แก้ไขกฎหมายเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาภายในประเทศ เมื่อต้องทำตามข้อตกลง เช่น ปัญหาการฟอกเงิน เพราะเมื่อให้เงินทุนเดินทางโดยเสรีแล้วอาจมีปัญหาการนำเงินผิดกฎหมายเข้ามาฟอกในประเทศได้ง่ายขึ้น หรือปัญหาการลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศของคนต่างด้าว เพราะเมื่อมีการเปิดเสรีในด้านบุคคล อาจมีกรณีที่คนจากประเทศคู่สัญญาหรือประเทศสมาชิกเข้ามาในประเทศแล้วไม่ยอมกลับไป เพราะการเข้ามาจะทำได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการทำข้อตกลง                 จากข้อพิจารณาและปัญหาเหล่านี้ประเทศไทยจึงควรคิดตรึกตรองก่อนที่จะทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไม่เพียงในแง่ข้อได้เปรียบเสียเปรียบในทางการค้าเท่านั้น แต่ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศด้านอื่นด้วย                                                                

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความพร้อมก่อนFTAความเห็น (1)

นักศึกษาการตลาด ปี 4
IP: xxx.0.0.1
เขียนเมื่อ 
มีประโยชน์จริงๆครับ กำลังหาข้อมูลเรื่องนี้พอดี ขอบคุณมากครับ อาจารย์