ป.โท : หลักสูตรการประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2547 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (การประกันคุณภาพการศึกษา) กศ.ม. (การประกันคุณภาพการศึกษา)

     เนื่องจากเมื่อปีก่อน (ปีการศึกษา 2547)
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (การประกันคุณภาพการศึกษา)  กศ.ม. (การประกันคุณภาพการศึกษา) 
ซึ่งเมื่อทราบข่าวจากคณาจารย์ภายในคณะ  (ซึ่งค่อนข้างคุ้นเคยกับเราชาว QAU ค่อนข้างมากเนื่องจากได้ทำงานด้าน QA ของมหาวิทยาลัยร่วมกันมาเป็นเวลานาน)  เกี่ยวกับหลักสูตรนี้  ทำให้เราชาว QAU ก็ออกจะตื่นเต้นและดีใจ  โดยเฉพาะสนใจค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างตรงกับการปฏิบัติงานของพวกเรา  ดิฉันและคุณโอ (รัตน์ทวี อ่อนดีกุล) ซึ่งก่อนหน้าที่ได้ศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มาแล้ว  (ที่เลือกเรียนในสาขาดังกล่าวในขณะนั้นเนื่องจากเราทั้งสองคนจบการศึกษาปริญญาตรีในคณะวิชานิเทศศาสตร์  และในขณะนั้นหลักสูตร ป.โท QA ยังไม่เปิดทำการเรียนการสอน)  จึงได้ตกลงปลงใจกันเข้าสมัครเรียนในหลักสูตร ป.โท QA ไตรภาค ในปีการศึกษา 2548 (ภาคพิเศษ  ซึ่งเรียนเฉพาะในวัน เสาร์ – อาทิตย์  ) ถือว่าเป็นรุ่นที่ 2 ของหลักสูตร  และในปีการศึกษาปัจจุบันปีการศึกษา 2549 คุณพัช (พัชรา จินาพันธุ์) QAU อีกคนก็ได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดังกล่าว   โดยขอใช้ทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมหาวิทยาลัยสนับสนุนค่อนข้างมากในส่วนของการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะบุคคลที่บรรจุเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย  และเป็นหัวหน้างานก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่หากเจ้าตัวพร้อมและสนใจที่จะพัฒนาตนเอง  ในปัจจุบันบุคลากรที่เป็นหัวหน้างานของ ม. นเรศวร จะจบการศึกษาในระดับปริญญาโทแทบทั้งสิ้น 

     ดิฉันคิดว่าอาจจะช้าไปนิดที่ลงบันทึกนี้เพราะนี่ก็ปาเข้าไป 1 ปีแล้วที่ดิฉันได้เข้าเรียนในหลักสูตร ป.โทQA  ซึ่งปัจจุบันเรากำลังเริ่มเรียนภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปีที่ 2 แต่ถึงอย่างไรดิฉันก็ยังยึดหลักทำช้าดีกว่าไม่ทำ (แต่ทางที่ดีทำเลยทันทีจะดีกว่ามากค่ะ)  โดยหลักสูตร ป.โท QA นี้   สำหรับรายวิชาต่างๆ ที่เรียนมาแล้วและกำลังเรียนประกอบด้วย

ภาคเรียนที่ 1/2548
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาโท  (English for Master Level Studies)
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา (Theoretical Foundation of Education)
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ)
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการศึกษาไทย (Relations of Economics Politics Social Culture and Thai Education)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  (Foundation of Educational Quality Assurance)

ภาคเรียนที่ 2/2548
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา  (Information and Communication Technologies for Education)
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ)
วิธีวิทยาการพัฒนาตัวบ่งชี้  (Indicators Development Methodology)

ภาคเรียนที่ 3/2548
หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction Development)
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ)
การพัฒนาผู้ประเมิน  (Assessor Development)
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก)
สถิติประยุกต์สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา (Statistical Application in Educational Quality)

ภาคเรียนที่ 1/2549
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  (กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก)
การวิจัยสถาบัน (Institutional Research)
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study, IS) 
เทอมนี้เราจะต้องเตรียมคิดหัวข้อ IS และเราก็ตั้งใจที่จะทำเรื่อง QA2KM (สำหรับรายละเอียดจะนำมาเล่าให้ฟังในบันทึกหน้านะคะ)

     สำหรับการเรียนในระดับปริญญาโท  ภาคพิเศษ  ในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนิสิตที่มาเรียนส่วนมากจะเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว  เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ที่สอนอยู่ตามโรงเรียน  และในหลักสูตร ป.โท QA ก็จะมีผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  ขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้ประเมินของบริษัทต่างๆ ที่รับประเมินให้กับ สมศ. มาเรียนด้วย (ซึ่งใน class ของดิฉันซึ่งเป็น QA รุ่น 2 มีสมาชิกทั้งหมด 18 คน)  หรือบางทีตอนแรกมาเรียนอาจไม่ได้ทำงานซึ่งเป็นส่วนน้อย  หรือทำงานด้านการศึกษามาก่อน แต่พอเรียนไปซักพักก็จะสมัครเข้าอบรมกับสมศ. และทำอาชีพผู้ประเมินไปโดยปริยาย 

     อีกเหตุผลที่ดิฉันนำหลักสูตร ป.โท QA มาเล่านอกเหนือจากที่กำลังศึกษาอยู่ก็เนื่องจากมีผู้ที่ไม่ทราบว่ามีหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ในประเทศไทยเนื่องจากดิฉันคิดว่าม.นเรศวรน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดการเรียนการสอนปริญญาโทในหลักสูตรนี้  และหลายๆ ครั้งที่มีคนมาศึกษาดูงานที่ ม. และทราบว่ามีการเรียนการสอนก็จะให้ความสนใจซักถามถึงเนื้อหาของหลักสูตรค่อนข้างมาก  สรุปก็คือ  เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนั่นเองค่ะเพราะหลังจากที่ดิฉันได้เรียนมา 1 ภาคเรียน ทำให้ได้ความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานประจำด้าน QA ค่อนข้างมากค่ะ  และหากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-261000 – 4 ต่อ 2411 นะคะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (1)

สุรางคนา
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

คุณคะ  ดิฉันสนใจหลักสูตรนี้มากนะคะ  ไม่ทราบว่า  เรียนยากหรือเปล่าคะ  และมีการเรียนในช่วงเวลาปิดเทอมด้วยหรือเปล่าคะ